Concursos oberts actualment

TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ  A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 155.720,62 € (I.V.A. exclòs) B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 155.720,62 € (I.V.A. exclòs) C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI Màxim 5 mesos D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No E.- GARANTIA PROVISIONAL 2% de l’import de licitació  F.- GARANTIA DEFINITIVA 5% de l’import de l’adjudicació G.- […]

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL NUCLI D’ANSELM CLAVÉ

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment negociat, amb publicitat al Perfil del Contractant, del Subministrament de materials per les obres de millora de […]

SERVEI INTEGRAT DE CONTROL DE PLAGUES DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

  El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment obert, amb publicitat al Perfil del Contractant, del servei integrat de control de plagues de […]