Concursos oberts actualment

SERVEI INTEGRAT DE CONTROL DE PLAGUES DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment obert, amb publicitat al Perfil del Contractant, del servei integrat de control de plagues de la […]