Preguntes freqüents

Clavegueram

La companyia gestiona també el servei de clavegueram?

Sí, gestiona la xarxa general de clavegueram, això és : realitza la neteja de reixes, embornals, pous i col·lectors així com les obres de manteniment d’aquests elements. També gestiona les escomeses de clavegueram pel que fà a les altes, a la construcció de noves escomeses i/o reparació de les existents, encara que les despeses les […]

He detectat la presencia de rates i/o escarabats. Què haig de fer?

Si les ha detectat a l’interior de la seva finca, cal que es posi en contacte amb una empresa especialitzada en control de plagues per que realitzi un tractament adequat. Si les ha detectat a la via pública, contacti amb la nostra oficina per informar-nos sobre la incidència, i programarem una actuació de tractament a […]

He vist una tapa deteriorada o que fa soroll. A qui aviso?

A la Companyia d’Aigües, proporcionant informació sobre l’element afectat i sobre el lloc on es troba, per tal de que puguem analitzar la incidència i procedir al seu arranjament.

De qui és responsabilitat el manteniment de l’escomesa de clavegueram?

Del propietari de la finca a la que dóna servei. El manteniment (neteja i vigilància) de les escomeses de clavegueram, tot i estar sota sòl públic, en cap cas és reponsabilitat de la Companyia d’Aigües. La Companyia d’Aigües, només actúa a les escomeses, quan s’han de realitzar obres a la via pública per a realitzar […]

Tinc un embussament a la claveguera. A qui haig d’avisar?

Si l’embussament és a l’escomesa (tub que connecta la xarxa interior amb la general i que es troba sota la via pública) cal que avisi a una empresa de serveis especialitzada. Si l’embussament és degut a la xarxa general, cal avisar a la Companyia d’Aigües.