Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Sin categoría

COVID-19: La Companyia d’Aigües de Vilanova garanteix el servei i la qualitat amb un paquet de mesures davant l’estat d’alarma.

Davant la situació actual d’emergència a causa del COVID-19 la Companyia d’Aigües de Vilanova ha adoptat una sèrie de mesures per garantir la continuïtat del serveis que ofereix amb les mateixes garanties i la màxima seguretat sanitària dels seus treballadors. Des de la Companyia d’Aigües de Vilanova garantim tots els processos de control i tractament […]

SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS MECÀNICS D’AIGUA FREDA DE CONSUM HUMÀ I EQUIPS COMPATIBLES PER A LA LECTURA A DISTÀNCIA DELS COMPTADORS

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 54.483,00 € (total dos anys, IVA. exclòs).  B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 27.241,50 € anuals (IVA. exclòs).  C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 1 any. Prorrogable per un altre any.  D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No. E.- GARANTIA PROVISIONAL No s’exigeix. F.- GARANTIA DEFINITIVA 5% […]

TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ  A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 155.720,62 € (I.V.A. exclòs) B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 155.720,62 € (I.V.A. exclòs) C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI Màxim 5 mesos D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No E.- GARANTIA PROVISIONAL 2% de l’import de licitació  F.- GARANTIA DEFINITIVA 5% de l’import de l’adjudicació G.- […]

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL NUCLI D’ANSELM CLAVÉ

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment negociat, amb publicitat al Perfil del Contractant, del Subministrament de materials per les obres de millora de […]

SERVEI INTEGRAT DE CONTROL DE PLAGUES DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

  El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment obert, amb publicitat al Perfil del Contractant, del servei integrat de control de plagues de […]

Aprovació inicial del projecte de renovació de xarxa d’abastament del nucli Anselm Clavé.

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2017, va prendre el següents acords: Primer.- S’acorda aprovar inicialment el projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 307.320,95 euros, sense incloure l’IVA i […]

OBRA CIVIL DE LES ESCOMESES I OBRES DE MANTENIMENT DE LES XARXES PÚBLIQUES D’ABASTAMENT I CLAVEGUERAM DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

La Presidenta del Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 22 de març de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment negociat, amb publicitat al Perfil del Contractant, de l’obra civil de les escomeses […]

Resultats definitius de les proves de selecció per la plaça de tècnic d’adjunt a sanejament, projectes i obres

Els resultats de les proves de selecció han donat com a resultat les següents puntuacions: 38120406E 43,5 39715137W 42,5 45461212X 43 46352659T 34,5 46975181G 41,5 Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta, que és: 38120406E La resta d’aspirants de la llista anterior queden en […]

ADMESOS A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA TÈCNIC ADJUNT DE SANEJAMENT, PROJECTES I OBRES

Llista d’aspirants admesos a la convocatòria d’una plaça de Tècnic Adjunt De Sanejament, Projectes i Obres per a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 07262674X 16298699W 29200654S 34744512E 36522676X 38113907D 38120406E 38152510H 38852442Z 39377359W 39715137W 39715762Y 39726756Y 39727010F 39733781Q 39891202W 39896985N 39916045M 41095949D 41552275S 43550372X 44187051A 44986449J 44999725H 45461212X 45592680X 45649657Q 45791033B 45880223F […]

Bases de l’oferta de treball per proveir una plaça de Tècnic Adjunt de Sanejament, Projectes i Obres.

OFERTA DE TREBALL Per proveir una plaça de Tècnic Adjunt de Sanejament, Projectes i Obres de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Condicions de la plaça: a) Contracte laboral, amb període de prova de 3 mesos b) Sou i Jornada laboral segons el vigent conveni col•lectiu. c) Categoria de Tècnic Adjunt al Cap […]