Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ (P-190.1.2 MODIF)”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017OBR03
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ D’OBRES DE “Treballs d’obra civil corresponents al projecte modificat de renovació de la xarxa d’aigua potable als carrers de nucli Anselm Clavé de Vilanova i la Geltrú”.
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 22 d’agost de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Negociat
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 155.720,62 euros, IVA exclòs, per obra. 
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 9 de novembre de 2017.
  2. Adjudicatari: Miquel Tarrida SL PREXTA.
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 109.004,43 euros, IVA exclòs, per obra.

  Quadre de valoració:

Aspecte

PREXTA

CCSA

OFERTA ECONÒMICA (Màx 55 punts)

55

51,3

PLA D’OBRES   (Màx 4 punts)

4

4

MITJANS HUMANS I TÈCNICS, RECURSOS PROPIS   (Màx 12 punts)

11

8,5

PROCÉS D’EXECUCIÓ   (Màx 8 punts)

6,65

3,9

SEGURETAT I SALUT   (Màx 9 punts)

6,86

7,12

QUALITAT   (Màx 2 punts)

1

2

PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL     (Màx 5 punts)

3,17

2,49

RESPONSABILITAT SOCIAL I VALOR AFEGIT   (Màx 5 punts)

5

3,4

TOTAL

92,68

82,71

Vilanova i la Geltrú, 10 de novembre de 2017.

 

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent