Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ (P-190.1.2 MODIF)”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017OBR03
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ D’OBRES DE “Treballs d’obra civil corresponents al projecte modificat de renovació de la xarxa d’aigua potable als carrers de nucli Anselm Clavé de Vilanova i la Geltrú”.
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 22 d’agost de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Negociat
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 155.720,62 euros, IVA exclòs, per obra. 
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 9 de novembre de 2017.
  2. Adjudicatari: Miquel Tarrida SL PREXTA.
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 109.004,43 euros, IVA exclòs, per obra.

  Quadre de valoració:

Aspecte

PREXTA

CCSA

OFERTA ECONÒMICA (Màx 55 punts)

55

51,3

PLA D’OBRES   (Màx 4 punts)

4

4

MITJANS HUMANS I TÈCNICS, RECURSOS PROPIS   (Màx 12 punts)

11

8,5

PROCÉS D’EXECUCIÓ   (Màx 8 punts)

6,65

3,9

SEGURETAT I SALUT   (Màx 9 punts)

6,86

7,12

QUALITAT   (Màx 2 punts)

1

2

PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL     (Màx 5 punts)

3,17

2,49

RESPONSABILITAT SOCIAL I VALOR AFEGIT   (Màx 5 punts)

5

3,4

TOTAL

92,68

82,71

Vilanova i la Geltrú, 10 de novembre de 2017.

 

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent