Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER LES OBRES DE MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA DEL NUCLI D’ANSELM CLAVÉ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017-SUB-CM01
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL “Subministrament de materials , per les obres de millora de xarxes d’aigua del nucli d’Anselm Clavé”
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 22 d’agost de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Negociat
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 112.827,62 euros, IVA exclòs. 
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 9 de novembre de 2017.
  2. Adjudicatari: HIDROTARRACO SA.
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 88.212,16 euros, IVA exclòs.

  Quadre de valoració:

Aspecte

HIDROTARRACO

COFRELEC

OFERTA ECONÒMICA (Màx 65 punts)

58,24

65,00

MILLORES TÈCNIQUES Màx 20 punts)

6

11

ASSISTÈNCIA TÈCNICA (Màx 5 punts)

5

3

RESPONSABILITAT SOCIAL I VALOR AFEGIT (Màx 10 punts)

3

3

TOTAL

72,24

82

Vilanova i la Geltrú, 10 de novembre de 2017.

 Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent