Avisos: ENTRADA EN VIGOR DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA-1 PER SEQUERA

Concursos tancats

ANUNCI DE L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DURANT 3 ANYS D’EQUIP DE GENERACIÓ D’HIPOCLORIT PER ELECTROLOSIS AL DIPÒSIT Nº3 DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 25 de gener de 2018, pel qual es fa pública l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017SUBECL01
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL “SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DURANT 3 ANYS D’EQUIP DE GENERACIÓ D’HIPOCLORIT PER ELECTROLOSIS AL DIPÒSIT Nº3 DE VILANOVA I LA GELTRÚ”
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 13 de novembre de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Obert
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 40.178,00 euros per tres anys,  IVA exclòs.
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 25 de gener de 2018.
  2. Adjudicatari: HIDROTUÏT
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 35.760,00 euros, IVA exclòs.

  Quadre de valoració:

Aspecte

P Màxima

 NESRA

APLICLOR

HIDROTUÏT

VALORACIÒ DEPENENT DE JUDICIS DE VALOR

       

Oferta tècnica

45 punts

 12

26

31

VALORACIÒ DEPENENT DE FÒRMULES AUTOMÀTIQUES

       

Oferta econòmica

50 punts

 50

49,76

49

 Ampliació de garantia

2 punts

0,67 2
 

TOTAL

64 

81,4

82 

Vilanova i la Geltrú, 26 de gener de 2018

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent