Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES AL CLAVEGUERAM EN BAIXA DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017SER01
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL “Control integrat de plagues al clavegueram en baixa al municipi de Vilanova i la Geltrú”
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 22 d’agost de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Obert
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 14.360 euros anuals,  IVA exclòs.
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 9 de novembre de 2017.
  2. Adjudicatari: AMBIEN SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 11.556 euros, IVA exclòs.

  Quadre de valoració:

   

AMBIENT SL

ANTICIMEX

Oferta econòmica (300)

 300

 297,06

300,00

Oferta econòmica no programades (160) 

160

146,67

128,59

Recursos humans (100)

100

66,00

0,00

Recursos tècnics (140)

140

66,00

66,00

Coherència tècnic/econòmica (50)

50

25,00

50,00

Responsabilitat social i valor afegit de la proposta (150)

150

96,60

115,00

 

 TOTAL

697,33

659,59

Vilanova i la Geltrú, 9 de novembre de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent