Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DE MAR (P-190 1.3) DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat adjudicadora

 a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
b) Numero d’expedient: 2015-OBR-02

2. Objecte del contracte

 a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ D’OBRES DE “Treballs d’obra civil corresponents al projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable del barri de mar, de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú”.
b) Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 11 de novembre de 2015.

3. Tramitació,  procediment i forma d’adjudicació:

 a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat, amb publicitat al perfil del contractant.
c) Adjudicació: Acord del Consell d’Administració.

4. Pressupost base de licitació: 91.962,22 euros, IVA exclòs, per obra.

5. Adjudicació:

 a) Data adjudicació: 18 d’abril de 2016.
b) Adjudicatari: Miquel Tarrida SL PREXTA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import adjudicació: 64.373,55 euros, IVA exclòs, per obra.

    P.max OBRES Q ANFOR 2011 PREXTA
1.- Recursos humans 100 40 30 75
2.- Recursos mecànics 160 0 95 95
3.- Coherència entre la oferta econòmica i recursos assignats 30 EXCLOSA 15 0
4.- Responsabilitat social i valor afegit de la proposta 160 15 35 40
TOTAL 450 55 175 210

Vilanova i la Geltrú, 20 d’abril de 2016.

Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent