Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DE MAR (P-190 1.3) DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat adjudicadora

 a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
b) Numero d’expedient: 2015-OBR-02

2. Objecte del contracte

 a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ D’OBRES DE “Treballs d’obra civil corresponents al projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable del barri de mar, de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú”.
b) Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 11 de novembre de 2015.

3. Tramitació,  procediment i forma d’adjudicació:

 a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat, amb publicitat al perfil del contractant.
c) Adjudicació: Acord del Consell d’Administració.

4. Pressupost base de licitació: 91.962,22 euros, IVA exclòs, per obra.

5. Adjudicació:

 a) Data adjudicació: 18 d’abril de 2016.
b) Adjudicatari: Miquel Tarrida SL PREXTA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import adjudicació: 64.373,55 euros, IVA exclòs, per obra.

    P.max OBRES Q ANFOR 2011 PREXTA
1.- Recursos humans 100 40 30 75
2.- Recursos mecànics 160 0 95 95
3.- Coherència entre la oferta econòmica i recursos assignats 30 EXCLOSA 15 0
4.- Responsabilitat social i valor afegit de la proposta 160 15 35 40
TOTAL 450 55 175 210

Vilanova i la Geltrú, 20 d’abril de 2016.

Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent