Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL I MANTENIMENT A REALITZAR EN LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I LES INFRAESTRUCTURES D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LES XARXES PÚBLIQUES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT EN BAIXA DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 23 de maig de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat adjudicadora

  a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  b) Numero d’expedient: 2017OBR02

2. Objecte del contracte

  a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ D’OBRES DE “Treballs d’obra civil i manteniment a realitzar en les xarxes de distribució d’aigua potable i les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren les xarxes públiques d’abastament i sanejament en baixa de Vilanova i la Geltrú”.
  b) Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 22 de març de 2017.

3. Tramitació,  procediment i forma d’adjudicació:

  a) Tramitació: Ordinària.
  b) Procediment: Negociat.
  c) Adjudicació: Acord del Consell d’Administració.

4. Pressupost base de licitació: 459.385,44  euros anuals, IVA exclòs.

5. Adjudicació:

  a) Data adjudicació: 23 de maig de 2017.
  b) Adjudicatari: C.C.S.A.
  c) Nacionalitat: Espanyola.
  d) Import adjudicació: 321.763,99 euros anuals.

Resultats de la valoració:

 

PMAX

ANFOR2011

CCSA

PREXTA

Oferta econòmica

55

N/A

53,85

52,79

Oferta tècnica

       

Experiència de l’empresa

4

2,9

4

4

Mitjans humans i tècnics.

8

5,5

12

12

Procés d’execució

12

1,68

6,43

6,29

Seguretat i Salut

9

2,9

6,6

5,6

Qualitat

4

0,2

2

0,2

Gestió mediambiental

5

0,5

2,5

0,9

Responsabilitat social

5

3,1

3,4

4

TOTAL

100

16,78

90,78

85,78

 

Vilanova i la Geltrú, 24 de maig de 2017.