Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Concursos tancats

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS MECÀNICS D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, DELS ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 19 de desembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017SUB02
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL “Subministrament de comptadors mecànics d’aigua de consum humà dels abonats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 10 de novembre de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Obert
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 27.241,50 euros anuals,  IVA exclòs.
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 19 de desembre de 2017.
  2. Adjudicatari: ITRON SPAIN SLU
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 25.815,25 euros, IVA exclòs.

  Quadre de valoració:

Aspecte

P Màxima

ITRON

VALORACIÒ DEPENENT DE JUDICIS DE VALOR

   

Oferta tècnica

450 punts

392,5

VALORACIÒ DEPENENT DE FÒRMULES AUTOMÀTIQUES

   

Oferta econòmica

400 punts

400

Responsabilitat social i valor afegit de la proposta

150 punts

105

 

TOTAL

897,5

Vilanova i la Geltrú, 22 de desembre de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent