Concursos tancats

ANUNCI DE L’ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA TIPUS DOMO PEL DIPÒSIT 1 D’AIGUA POTABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 25 de gener de 2018, pel qual es fa pública l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

 1. Entitat adjudicadora 
  1. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
  2. Numero d’expedient: 2017OBR04
 2. Objecte del contracte
  1. Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DE LA “Redacció del projecte i execució de les obres de construcció d’una coberta tipus DOMO pel dipòsit 1 d’aigua potable de Vilanova i la Geltrú
  2. Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 13 de novembre de 2017. 
 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària.
  2. Procediment: Obert
  3. Adjudicació: Acord del Consell d’Administració
 4. Pressupost base de licitació: 225.023,69 euros,  IVA exclòs.
 5. Adjudicació:
  1. Data adjudicació: 25 de gener de 2018.
  2. Adjudicatari: JSF HIDRAULICA
  3. Nacionalitat: Espanyola.
  4. Import adjudicació: 223.600,00 euros, IVA exclòs.

  Quadre de valoració:

Aspecte

P Màxima

JSF HIDRAULICA

VALORACIÒ DEPENENT DE JUDICIS DE VALOR

   

Oferta tècnica

100 punts

77

VALORACIÒ DEPENENT DE FÒRMULES AUTOMÀTIQUES

   

Oferta econòmica

100 punts

85

 

TOTAL

81,4

Vilanova i la Geltrú, 26 de gener de 2018

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent