Concursos oberts actualment

REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA TIPUS DOMO PEL DIPÒSIT 1 D’AIGUA POTABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

 A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

225.023,69 € (I.V.A. exclòs)

B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

225.023,69 € (I.V.A. exclòs)

C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

1 mes redacció, 3 mesos execució de l’obra

D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS

No 

E.- GARANTIA PROVISIONAL

2% de l’import de licitació

F.- GARANTIA DEFINITIVA

5% de l’import de l’adjudicació

G.- TERMINI DE GARANTIA

2 anys

H.- CONTRACTE

Classe: privat

I.- REVISIÓ DE PREUS

No

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:

Variants, no. Millores, si.

K.- CAPACITAT I SOLVENCIA

Veure clàusules 7 i 10 del present plec

L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

   Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

   Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

   Data: 15/12/2017                                                         Hora: 14:00 

M.- OBERTURA DE PROPOSTES

   Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

   Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

   Data: 20/12/2017                                                         Hora: 12:00

N.- DESPESES DE PUBLICITAT

Sense despeses 

O.- VALIDESA DE LES OFERTES

6 mesos

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PROJECTE I OBRA DOMO

SEPARATA DEFINICIÓ TÈCNICA PROJECTE I OBRA DOMO

Els licitadors interessats poden demanar un plànol addicional de la instal·lació adrecçant-se a companyia@aiguesvng.cat o a les oficines del Carrer Col·legi, 38.

Vilanova i la Geltrú, 13 de novembre de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent