Concursos oberts actualment

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DURANT 3 ANYS D’EQUIP DE GENERACIÓ D’HIPOCLORIT PER ELECTROLOSIS AL DIPÒSIT Nº3 DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

 A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

40.178,00 € (I.V.A. exclòs)

B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

40.178,00 € (I.V.A. exclòs)

C.- TERMINI D’EXECUCIÓ

Un mes d’instal·lació i tres anys de manteniment des de la finalització dels treballs i posta en funcionament.

D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS

No

E.- GARANTIA PROVISIONAL

2% de l’import de licitació 

F.- GARANTIA DEFINITIVA

5% de l’import de l’adjudicació 

G.- TERMINI DE GARANTIA

2 anys

H.- CONTRACTE

Classe: privat

I.- REVISIO DE PREUS

El preu del contracte no serà objecte de revisió.

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:

No s’admeten

K.- CAPACITAT I SOLVENCIA

Veure clàusules 11 i 14 del present plec. 

L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

   Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

   Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

   Data: 1/12/2017_________                Hora: 14:00h_____ 

M.- OBERTURA DE PROPOSTES

   Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

   Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

   Data: 5/12/2017_________                Hora: 12:00h_____

N.- DESPESES DE PUBLICITAT

Sense despeses 

O.- VALIDESA DE LES OFERTES

6 mesos

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES ELECTROCLORACIÓ

PLEC PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES ELECTROCLORACIÓ

Vilanova i la Geltrú, 13 de novembre de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent