Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Informació Tràmits

Condicions i tarifes

Informació per a usuaris

MODALITATS DE CONTRACTACIÓ PER USOS DE L’AIGUA, (SEGONS REGLAMENT DEL SERVEI)

La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d’ús que s’indiquen:

 1. DOMÉSTIC: és aquell en què l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació dels aliments o la higiene personal.
  S’aplicarà aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle.
 2. COMERCIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment professional o comercial.
  S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat comercial o professional, sigui o no lucrativa, clubs socials i recreatius, cotxeres i, en general, en tots aquells no destinats a habitatges, i que no tinguin qualificació d’industrials.
 3. INDUSTRIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment industrial.
  S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat industrial, sigui o no lucrativa, bars, restaurants, centres d’ensenyament, esportius.
 4. MUNICIPAL: és el que correspon abonar directament a l’Ajuntament. S’entén com a tal el corresponent a les dependències municipals de propietat i administració directa municipal, fonts públiques i ornamentals, reg de parcs i jardins públics i obres municipals executades directament.
 5. PROVISIONAL: és el que correspon a usos per a obres i serveis puntuals.
 6. EN ALTA: és aquell en el qual es lliura l’aigua a una xarxa de distribució que pertany a un subministrador en baixa diferent del propi servei i que abasta diversos usuaris.
 7. REG I/O PISCINES: és aquell previst per a usuaris que disposin de reg en zones comunitàries o individuals que siguin enjardinades i/o amb piscines privades.
 8. CONTRAINCENDIS: correspon a la disponibilitat d’ús i al subministrament exclusiu per la lluita contraincendis.
 9. ESPECIAL: és aquell no inclòs a les modalitats anteriors i aquells de caràcter esporàdic.

Tarifes de subministrament d’aigua potable

RESUM DE TARIFES VIGENTS PER L’ANY 2021

Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2021  i fins nou canvi de tarifes (preus sense impostos)

TIPUS DE FACTURACIÓ Euros
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT
Aforament Domèstic Euros/m3 1,6422€
Aforament Propietat Euros/m3 Extingit
Aforament Famílies Nombroses Euros/m3 1,3685€
Aforament Propietat Famílies Nomb. Euros/m3 Extingit
Aforament Domèstic bonificat baix ingrés Euros/m3 1,1405€
Aforament Industrial-Comercial-Reg-Piscines 2,2148€
MANTENIMENTS ESCOMESES
Manteniment Aforament (Sector pressió provisional) Euros/Trim. 4,5742€
Manteniment Comptador Euros/Trim. 3,4391€
Manteniment Comptador especial NT, Euros/Trim. 7,2687€
Manteniment Aforament (sector amb pressió definitiva) Euros/Trim. 8,6336€
COMPTADOR DOMÈSTIC *
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES 7,0907€
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) 0,4612€
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) 0,9044€
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) 1,3933€
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) 1,8367€
Comptador general (excés, bloc únic) Euros/m3 1,1869€
COMPTADOR DOMÈSTIC BONIFICAT BAIX INGRÉS *
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. 5,1909€
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) 0,3377€
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) 0,6527€
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) 1,2920€
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) 1,7032€
 COMPTADOR DOMÈSTIC BAIX INGRÉS EXTRA BONIFICAT
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. 2,5955€
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) 0,000€
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) 0,6527€
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) 1,2920€
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) 1,7032€
COMPTADOR COMERCIAL
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES 8,5767€
PRIMER BLOC EUROS/M3 0,5200€
SEGON BLOC EUROS/M3 1,1869€
TERCER BLOC EUROS/M3 2,0175€
COMPTADOR INDUSTRIAL
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES 14,1629€
PRIMER BLOC EUROS/M3 0,5200€
SEGON BLOC EUROS/M3 1,1869€
TERCER BLOC EUROS/M3 2,0175€
COMPTADOR REG – PISCINES
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES 14,1629€
PRIMER BLOC EUROS/M3 0,6236€
SEGON BLOC EUROS/M3 1,1869€
TERCER BLOC EUROS/M3 2,0175€
COMPTADORS PROVISIONALS
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES 7,0907€
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) 2,3077€
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trimestre) 2,8163€
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trimestre) 3,3452€
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54 m3/trimestre) 3,7656€
COMPTADORS EN ALTA I ALTRES  
BLOC Únic Alta EUROS/M3 0,9169 €
BLOC Únic Serveis Municipals EUROS/M3. 0,3469 €
Consum per ús contraincendis no justificat EUROS/M3 1,0663 €

 

RESUM DE TARIFES VIGENTS PER L’ANY 2020

Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2020  i fins nou canvi de tarifes (preus sense impostos)

ALTES DE SERVEIS I ALTRES Euros
DRETS D’ALTA (comptador) 71,17 €
Drets de bateria de comptador (alta per pis) 129,33 €
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) 547,04 €
Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis) 160,52 €
Drets de comptador domèstic 13 mm (habit. unifamiliar) 467,62 €
Arqueta per un comptador domèstics 13mm (vorera) 193,81 €
Arqueta per dos comptadors domèstics 13mm (vorera) 296,26 €
Arqueta per tres comptadors domèstics 13mm (vorera) 322,10 €
Trasllat de portella de comptador 512,93 €
Anul·lació escomesa 465,00 €
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa 491,93 €
Trasllat de títol de propietat Extingit
Canvi de nom del contracte 0 €
Revisió anual d’instal·lacions 35,71 €
Tramitació impagats primer nivell (devolució bancària) 1,47 €
Tramitació impagats segon nivell  7,15 €
Tarifa per inspecció d’instal·lacions 50,05 €
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) 46,39 €
Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) 0,37 €
Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) 1,20 €
Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) 2,91 €
Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) 5,92 €
Drets per tancament i re-connexió 23,90 €
Frau al Servei, mínims segons Reglament 315 €

 

ALTES DE SERVEIS ESPECIALS Euros
DRETS D’ALTA instal·lacions contraincendis 79,19 €
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm 513,35 €
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm 688,62 €
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm 891,94 €
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm 988,70 €
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm 1122,77€
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm 1288,26€
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm 1477,11 €
BOCA DE REG D-45 547,58 €
BOCA D’INCENDIS D-70 1023,81 €
HIDRANT CONTRA INCENDIS D.N. 100 mm senyalitzat 1436,74 €

 

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ DEFINITIVA) Euros
Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) 119,95 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa) 158,75 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 431,36 €
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria 158,76 €
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana 158,76 €
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN 20 431,36 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) 547,04 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) 89,96 €

 

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ PROVISIONAL) Euros
Canvi d’aforament a comptador domèstic 13 mm 107,96 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) 547,04 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa) 158,76 €
Canvi d’aforament a comptador unifamiliar a vorera 431,36 €
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) 80,98 €
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria 158,76 €
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana 158,76 €
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN20 431,36 €

* Tarifa fins a tres residents per contracte. Voluntàriament l’abonat pot demanar l’ampliació del límit dels blocs de consum per a comptador domèstic, a raó de 6 metres cúbics per trimestre i bloc, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha modificat la taula de trams que s’apliquen al rebut de l’aigua des de l’1 d’octubre de 2011. Els trams es poden consultar al següent enllaç:

Trams del cànon de l’aigua

Tarifes per serveis de clavegueram

RESUM DE TARIFES APROVADES PER L’ANY 2020

Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2020 (preus sense impostos)

SERVEIS DE NETEJA EXPLOTACIÓ CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT Euros
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT DOMÈSTIC
Quota fixa per habitatge 6,8672 €
Variable segons facturació Euros/m3 0,0424 €
SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR DOMÈSTIC
Quota fixa per habitatge 6,5798 €
Variable segons facturació Euros/m3 0,0407 €
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT NO DOMÈSTIC
Quota fixa per local 7,7063 €
Variable segons facturació Euros/m3 0,0430 €
SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR NO DOMÈSTIC
Quota fixa per local 7,3433 €
Variable segons facturació Euros/m3 0,0409 €
HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA AILÈ  
Quota fixa per local o habitatge 9,3437 €

 

SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM Euros
DIÀMETRE 200mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX
Quota fixa 1947,66 €
Per metre adicional a partir de 4m 272,15 €
DIÀMETRE 300mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX
Quota fixa 2366,88 €
Per metre adicional a partir de 4m 393,10 €
DIÀMETRE 400mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX
Quota fixa 2828,70 €
Per metre adicional a partir de 4m 553,92 €
DIÀMETRE 200mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m
Quota fixa 2151,08 €
Per metre adicional a partir de 4m 339,50 €
DIÀMETRE 300mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m
Quota fixa 2699,51 €
Per metre adicional a partir de 4m 520,92 €
DIÀMETRE 400mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m
Quota fixa 3449,98 €
Per metre adicional a partir de 4m 771,10 €
ALTRES FEINES
Inspecció de l’escomesa existent per comprovar el seu estat/idoneïtat. 392,71 €
Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació. 90,20 €