L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliformes ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Alumini µg/l <100 200
Amoni mg/l <0.2 0.5
Clor lliure mg/l 0.7 1
Color mg/l <5 15
Clor combinat mg/l 0.1 2
Sodi mg/l 79.7 200
Ferro µg/l <100 200
Clorurs mg/l 131 250
Sulfats mg/l 59 250
Conductivitat µS/cm 709 2500
Gust   <1 3
Olor   <2 3
Terbolesa NTU <1 1-5
Manganés µg/l <40 40
pH pH 7.7 >6.5 <9.5
Duresa º francesos 21.9  

* Analítica realitzada en data 15 de novembre de 2016

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2016 es van realitzar un total de 9.205 paràmetres amb mitjans propis i 924 pel laboratori extern.