Notícies

Aprovació inicial del projecte d’execució de les obres per la construcció d’una coberta tipus Domo pel Dipòsit Número 1.

GERÈNCIA DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

 

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en sessió celebrada el dia 8 de maig de 2018, va prendre l’acord de conformitat amb l’art. 39 del decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals:

 Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’execució de les obres per la construcció d’una coberta tipus Domo pel dipòsit número 1 de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú”, per un import de 223.600,00 euros, sense incloure l’IVA i efectuar l’exposició al públic durant el termini de 30 dies al BOP i al DOGC, als efectes de que es pugui examinar i efectuar al·legacions. En cas que no es formuli cap al·legació el projecte quedarà aprovat definitivament.

 

Vilanova i la Geltrú, 11 de maig de 2018.

 Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent