Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

OFERTA DE TREBALL 

 Per proveir una plaça de ESPECIALISTA EN PREVENCIÓ RISCOS LABORALS de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C equivalent a CFGS o FPII.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’Especialista en Prevenció de Riscos Laborals.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

 Requisits de l’aspirant:

 1. Titulació de Tècnic o tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals ( Codi: CFPS 1954 ) o qualsevol altra titulació que, de manera homologada, integri els mateixos requisits. ( S/ Annex V del REIAL DECRET 39/1997, DE 17 DE GENER)
 2. Coneixements de català de nivell C.
 3. Carnet conduir B

 Coneixements i experiència que es valoraran

 1. Experiència demostrable en gestió de sistemes PRL a empreses de l’àmbit públic o privat (avaluacions de riscos, informació/formació bàsica als treballadors en PRL, planificació de l’activitat preventiva, emergències i primers auxilis, col·laboració amb serveis de prevenció propis aliens o mancomunats, programes de control i reducció de riscos laborals,…)
 2. Experiència demostrable en la gestió preventiva d’activitats relacionades amb la manipulació d’amiant en el sector privat i/o en l’Administració.
 3. Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en l’Administració.
 4. Per formació específica demostrable en la gestió preventiva d’activitats relacionades amb espais confinats i /o treballs especials en el sector privat i/o en l’Administració.
 5. Titulació de nivell superior en prevenció de riscos (s/Annex VI del Real Decret 39/1997; 600h) o equivalent (màster en prevenció de riscos laborals)
 6. Per tenir qualsevol de les titulacions tècniques que permetin actuar com a Coordinador de Seguretat i Salut (arquitectura tècnica o superior, enginyeria tècnica o superior, graus en enginyeria o arquitectura, màsters en enginyeria o arquitectura)

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, a partir del dia 10 d’octubre de 2018 i fins el dia 2 de novembre de 2018, acompanyada dels documents següents:

*   currículum vitae.

*   fotocòpia DNI.

*   fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats.

El dia 5 de novembre de 2018 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva pàgina web www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.

Proves de selecció:

 1. Prova de català de nivell C. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin el nivell C de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte.
 2. Prova d’aptitud escrita sobre els coneixements requerits: Es valorarà de 0 a 20 punts. Caldrà un mínim de 10 punts per considerar-se apte. 

Temari de la prova:

Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball.
Marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals
Drets i deures d’empresa i treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals

Metodologia de la prevenció: Tècniques d’anàlisis, avaluació i control dels riscos
Riscos relacionats amb les condicions de seguretat.
Màquines, equips, instal·lacions i eines.
Llocs i espais de treball.
Manipulació, emmagatzematge i transport.
Electricitat.
Incendis.
Productes químics. Residus tòxics i perillosos.
Riscos relacionats amb el medi ambient de treball:
Soroll i Vibracions.
Ambient tèrmic.
Radiacions ionitzants i no ionitzants.
Agents químics. Agents biològics.
Il·luminació.
Qualitat de l’aire interior.
Riscos relacionats amb la càrrega de treball i fatiga: Ergonomia.
Riscos relacionats amb factors psicosocials i organitzatius.
Riscos relacionats amb la manipulació d’Amiant

Metodologia de la prevenció Mesures preventives d’eliminació i reducció de riscos.
Protecció col·lectiva.
Protecció individual.
Inspeccions de seguretat
Investigació d’accidents i incidents.
Vigilància de la salut dels treballadors: Revisions mèdiques. Farmacioles.
Índex de sinistralitat.

Organització i gestió de la prevenció.
Recursos externs en matèria de prevenció de riscos laborals.
Organització de la prevenció dins de l’empresa. Servei de Prevenció Mancomunat
Comitè de Prevenció. Delegat de Prevenció.
Recursos Preventius Propis
Formació i informació dels riscos als treballadors. Documentació.
Coordinació empresarial. Documentació
Registre al REA
Registre al RERA
Obertura de Centre de Treball
Llibre de subcontractació
Permisos de treball per a riscos especials

Plans generals i específics
Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.
Pla de Seguretat i Salut
Pla de treball amb risc per amiant
Pla contra la violència laboral externa
Pla contra l’assetjament psicològic
Pla contra l’assetjament sexual
Pla d’actuació davant el risc de grip A
Pla d’acollida de nou personal a l’empresa
Pla d’emergència i evacuació.
Pla d’Autoprotecció
Pla d’Igualtat 

 1. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

 

 1. Experiència demostrable en gestió de sistemes PRL a empreses de l’àmbit públic o privat (avaluacions de riscos, informació/formació bàsica als treballadors en PRL, planificació de l’activitat preventiva, emergències i primers auxilis, col·laboració amb serveis de prevenció propis aliens o mancomunats, programes de control i reducció de riscos laborals,…) Fins a 2,5 punts (0,1 punt per mes)
 2. Experiència demostrable en la gestió preventiva d’activitats relacionades amb la manipulació d’amiant en el sector privat i/o en l’Administració. Fins 0,3 punts (0,1 punt per trimestre)
 3. Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en l’Administració. Fins a 1 punts (0,1 punt per mes)
 4. Per formació específica demostrable en la gestió preventiva d’activitats relacionades amb espais confinats i /o treballs especials en el sector privat i/o en l’Administració: (mín 6 h) 0,2 punts
 5. Titulació de nivell superior en prevenció de riscos (s/Annex VI del Real Decret 39/1997; 600h) o equivalent (màster en prevenció de riscos laborals) 0,5 punts
 6. Per tenir qualsevol de les titulacions tècniques que permetin actuar com a Coordinador de Seguretat i Salut (arquitectura tècnica o superior, enginyeria tècnica o superior, graus en enginyeria o arquitectura, màsters en enginyeria o arquitectura) 0,5 punts

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1 i 2. Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon. La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 2.

 

 1. Entrevista personal amb el tribunal de selecció de els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà les dades aportades per la persona aspirant, l’experiència i altres factors en relació al la plaça a cobrir. Es valorarà de 0 a 5 punts.  
 2. El tribunal de contractació estarà format per les següents persones: 

 

 1. Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través de mitjans escrits i electrònics a nivell local. Es preveu també l’ús d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent 

Vilanova i la Geltrú, 9 d’octubre de 2018