Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’OPERARI DE SANEJAMENT

OFERTA DE TREBALL

Per proveir una plaça d’OPERARI DE SANEJAMENT de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’operari.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Tenir el graduat escolar o ESO.
 2. Carnet de conduir classe B
 3. Coneixements de català, nivell A o superior.

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Experiència en el sector, segons les bases de la convocatòria.
 2. Carnet de conduir classe C1/C, segons bases convocatòria

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia 7 de maig de 2021 a les 14:00, acompanyada dels documents següents:

*   Currículum vitae.

*   Fotocòpia DNI i del carnet de conduir.

*   Fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats i altres mèrits a valorar.

El dia 14 de maig de 2021 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i al web www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.

Proves de selecció:

 1. Prova teòrica per analitzar els coneixements de materials, normatives i les feines a realitzar. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 2. Prova pràctica consistent en la interpretació/execució de situacions reals relacionades amb les tasques realitzades a la xarxa de sanejament. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 3. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
  1. Per experiència demostrable (en base a Informe de Vida Laboral o certificat expedit pel contractant) en tasques pròpies del servei de sanejament en el sector privat i/o en l’Administració: Fins a 2 punts (0,2 punt per mes)
  2. Per disponibilitat del carnet de conduir de categoria C-1: 1,5 punts. Per categoria C: 3 punts.  

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1 i 2. Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon.

Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través de mitjans escrits i electrònics a nivell local. Es preveu també l’ús d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

 

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

 

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent

Vilanova i la Geltrú, 16 d’abril de 2021