Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

Convocatòria d’una plaça d’Administrador de Sistemes TIC.

OFERTA DE TREBALL

Per proveir una plaça de ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES TIC de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C equivalent a CFGS o FPII. 

Condicions de la plaça

 1. Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 3. Categoria d’Especialista de Sistemes Tic.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. 

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció. 

Requisits de l’aspirant

 1. Titulació Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes informàtics en Xarxa o en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics o qualsevol altra titulació superior que, de manera homologada, integri els mateixos requisits.
 2. Coneixements de català de nivell C.
 3. Administració avançada de xarxes
 4. Administració avançada de servidors en entorn Windows
 5. Administració avançada de servidors de Correu electrònic 
 

TAULA D’EQUIVALÈNCIES LOGSE-LOE

Títols LOE

Títols LOGSE a extingir

Família

Grau

Codi

Denominació

Família

Grau

Codi

Denominació

Electricitat i electrònica

GS

EED0

Sistemes de teleco. i informàtics

Electricitat i electrònica

GS

0854

 

Sistemes de telecomunicació i informàtics

Informàtica i  comunicacions

GS

ICA0

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Informàtica

GS

2251

Administració de sistemes informàtics

 

Coneixements i experiència que es valoraran

 1. Experiència en gestió de sistemes TIC a empreses de l’àmbit públic o privat
 2. Experiència en programació d’aplicacions web
 3. Experiència en administració Mdaemon
 4. Experiència en administració de comunicacions i seguretat (configuració de routers, firewalls Fortinet, antivirus, etc…)
 5. Anglès. B2 o superior 

Sol·licituds

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia 28 de setembre de 2018 acompanyada dels documents següents: 

*   currículum vitae.

*   fotocòpia DNI.

*   fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats. (Les fotocòpies de titolacions oficials hauran de se compulsades o acompanyades de l’original per la seva verificació en el moment de l’entrega)

La primera setmana d’octubre de 2018 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva pàgina web www.aiguesvng.cat , la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció. 

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà. 

Proves de selecció

 1. Prova de català de nivell C. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin el nivell C de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte.
 2. Prova d’aptitud escrita sobre els coneixements requerits: Es valorarà de 0 a 20 punts. Caldrà un mínim de 10 punts per considerar-se apte.
  • Temari de la prova:

   • Correu electrònic: Administració de servidors de correu electrònic. Protocols
   • Sistemes operatius: Definició, característiques, entorn client i servidor, Sistemes Windows, sistemes operatius per dispositius mòbils
   • Administració de Xarxes locals: Gestió d’usuaris i permisos i gestió de dispositius, Active directory. Monitorització i control de trànsit.
   • Seguretat de les xarxes locals. Firewalls, antivirus i sistemes de seguretat. Seguretat física i lògica.
   • Qualitat i seguretat dels sistemes de recolzament i emmagatzemament de la informació
   • Informàtica bàsica. Conceptes, elements i funcions dels sistemes d’informació
   • Comunicacions: Mitjans de transmissió. Equips terminals i d’interconnexió i commutació. Protocols. Els nivells OSI, el protocol TCP/IP. Gestió de routers i Cisco IOS
   • Programació web: Llenguatges i tecnologies de programació, applets, servlets i serveis web. Gestors de continguts (WordPress) 
 3. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

  • Per experiència en tasques pròpies d’Administrador de Sistemes TIC en el sector privat i/o en l’Administració: 0,1 punt per mes, fins a 2 punts.
  • Per Experiència en programació d’aplicacions web en el sector privat i/o en l’Administració: 0,1 punt per mes, fins a 0,2 punts.
  • Per Experiència en administració de servidors de correu electrònic Mdaemon en el sector privat i/o en l’Administració: 0,1 punt per mes, fins a 0,8 punts
  • Per Experiència en administració de comunicacions i seguretat (configuració de routers, firewalls Fortinet, antivirus, etc…) en el sector privat i/o en l’Administració: 0,1 punt per mes, fins a 1,5 punts
  • Anglès. Nivell B2 0,5 punts; nivell C o superior 0,20 punts
  • Per cursos relacionats amb la plaça objecte de la convocatòria, de durada superior a 20 hores i amb certificat d’aprofitament: 0,1 punts per curs, fins a un màxim de 0,3 punts.

  Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1 i 2. Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon. La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 2.  

  1. Entrevista personal amb el tribunal de selecció de els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà les dades aportades per la persona aspirant, l’experiència i altres factors en relació al la plaça a cobrir. Es valorarà de 0 a 5 punts.
  2. El tribunal de contractació estarà format per les següents persones: 
  • Director Gerent o persona en qui delegui
  • Cap de Departament o persona en qui delegui.
  • Tècnic Adjunt de Projectes i obres o persona en qui delegui.
  1. Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través de mitjans escrits i electrònics a nivell local. Es preveu també l’ús d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

   Vilanova i la Geltrú, 7 de setembre de 2018

 Sol·licitud de participació a les proves de selecció