Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

OFERTA DE TREBALL

CONVOCATORIA PÚBLICA

Per proveir una plaça laboral de nova creació de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (CONTRACTACIÓ PÚBLICA) de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell A1-24.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral indefinit amb 6 mesos de prova segons conveni.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria de Tècnic/a d’Administració General principalment destinat a Contractació Pública.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu, 40.715,50€ bruts per l’any 2021

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en borsa de treball, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Titulació de Grau Universitari o Llicenciatura en Dret o qualsevol altra titulació que, de manera homologada, integri els mateixos requisits.
 2. Coneixements de català de nivell C.

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Màster d’especialització en Contractació Pública en referència a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.
 2. Curs d’especialització en Contractació Pública en referència a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.
 3. Experiència demostrable realitzant tasques relacionades amb l’aplicació de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, en el sector privat i/o en l’Administració.

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, a partir del dia 17 de setembre de 2021 i fins al dia 15 d’octubre de 2021 a les 14:00, acompanyada dels documents següents:

*   Currículum vitae.

*   Fotocòpia DNI.

*   Fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats.

El dia 22 d’octubre de 2021 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva pàgina web www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.

Proves de selecció:

 1. Prova d’aptitud teòrica escrita sobre el nivell de coneixements en:
  • Dret administratiu.
  • Anàlisi i/o redacció de Plecs de Clàusules Administratives.
  • Definició de procediments de Contractació Pública en bases a les definicions de necessitats de contractació.

Es valorarà la prova de 0 a 20 punts. Caldrà un mínim de 10 punts per considerar-se apte per accedir a la següent etapa.

 1. Prova d’aptitud pràctica escrita sobre:
  • 2 casos pràctics.

Es valorarà cada cas de 0 a 10 punts (total 20 punts). Caldrà un mínim de 5 punts en cada cas per considerar-se apte per accedir a la següent etapa.

 1. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
  • Màster universitari oficial o propi d’especialització en Contractació Pública en referència a la llei 9/2017 de contractes del sector públic. Fins a 5 punts (màxim corresponent a 60 ECTS, per valors inferiors d’ECTS es calcularà la relació directa proporcional entre 60 (5 punts) i 36 (1 punt) ECTS.)
  • Postgrau universitari oficial o propi d’especialització en Contractació Pública en referència a la llei 9/2017 de contractes del sector públic. Fins a 3 punts (màxim corresponent a 36 ECTS, per valors inferiors d’ECTS es calcularà la relació directa proporcional entre 36 (3 punts) i 18 (1 punt) ECTS.)
  • Experiència demostrable realitzant tasques relacionades amb l’aplicació de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, en l’Administració o sector públic. Fins a 1 punt (0,04 punt per mes).
  • Experiència demostrable realitzant tasques relacionades amb l’aplicació de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, en el sector privat. Fins a 1 punts (0,02 punt per mes). 
 1. Entrevista competencial

                 L’òrgan de selecció emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de                             mèrits i capacitat,  en base a:

  • Experiència desenvolupant llocs de treball tècnic o directiu en la matèria.
  • Coneixement i experiència específic en gestió de residus
  • Coneixement i experiència específic en internalització de serveis
  • Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
  • Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Aquest informe inclourà una proposta motivada en favor d’un/a dels candidats o candidates que serà elevat a l’òrgan competent per tal de cobrir el lloc de treball. Es valorarà de 0 a 10 punts.

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària la superació de totes les proves.

Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon.

 1. L’òrgan de selecció estarà format per les següents persones: 
 1. Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través del BOP. Es preveu també l’ús de mitjans escrits i electrònics a nivell local i d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

 

Sol·licitud de participació a les proves de selecció 

 

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent