Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE DUES PLACES D’OPERARI

OFERTA DE TREBALL 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA

Per proveir dues places d’operari de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’operari.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en borsa de treball, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

 

Requisits de l’aspirant:

 1. Tenir el graduat escolar o ESO.
 2. Carnet de conduir classe B1.
 3. Coneixements de català, nivell A o superior

 

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia 28 de gener de 2022, acompanyada dels documents següents:

El dia 31 de gener es farà pública als taulers d’anuncis de l’empresa, i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

 

Proves de selecció:

 1. Prova teòrica – pràctica per analitzar els coneixements de materials, normatives i les feines a realitzar. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 2. Prova pràctica consistent en excavació del terra per instal·lar una arqueta i el muntatge de peces per una instal·lació d’escomesa o aforament. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 3. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent (fins a un màxim de 5 punts):

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1, i 2. Es farà pública en els taulers d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu o telèfon.

 1. Entrevista personal del gerent amb els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà la idoneïtat de l’aspirant al lloc de treball d’operari. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.

 

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent