Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Per proveir una plaça d’auxiliar administratiu/va de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral indefinit amb 3 mesos de prova segons conveni.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’auxiliar administratiu/va.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu, 23.983,39 € bruts per l’any 2021.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en borsa de treball, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Títol de grau mitjà de la família Administració gestió, FPI Branca Administrativa, Batxillerat o equivalent/superior.
 2. Coneixements de català de nivell C.
 3. Coneixements d’ofimàtica, word, excel, i correu electrònic a nivell d’usuari.
 4. Coneixements de mecanografia amb ordinador (mínim 200 ppm).

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Experiència en treballs administratius.

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, preferentment per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat o al carrer Col·legi, 38, fins al dia 17 de gener de 2022, acompanyada dels documents següents:

*   currículum vitae.

*   fotocòpia DNI.

*   fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats.

*   sol·licitud de participació impresa i degudament emplenada

A partir del 24 de gener de 2022, es farà pública a la seva pàgina web www.aiguesvng.cat , la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Proves de selecció:

 1. Prova de català de nivell C. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin el nivell C de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte i serà eliminatòria.
 2. Prova d’ofimàtica, per analitzar els coneixements de Word i/o Excel, a nivell bàsic. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 3. Prova de mecanografia amb ordinador (word). Consistent en copiar un text, en un temps màxim de 10 minuts. S’analitzarà la presentació i el número de pulsacions. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. Quedaran exclosos els/aspirants que no aconsegueixin les 200 ppm.
 4. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessari obtenir 5 punts com a mínim a les proves 2 i 3. La puntuació final serà la suma de les puntuacions de totes les fases (proves 2 i 3, mèrits i entrevista personal), no obstant, els punts obtinguts en la fase de mèrits, no podran superar el 25% de la suma de les puntuacions obtingudes als exercicis 2 i 3.

Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu o telèfon.

 1. Entrevista personal amb el tribunal de selecció de els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà les dades aportades per la persona aspirant, l’experiència i altres factors en relació al la plaça a cobrir. Es valorarà de 0 a 5 punts.
 1. L’òrgan de selecció estarà format per les següents persones: 
 1. Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través de mitjans escrits i electrònics a nivell local així com al web de la Companyia d’Aigües. Es preveu també l’ús d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

 

Marc De Arias Sanabra

Director-Gerent