Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

Convocatòria pública per cobrir una plaça d’operari

CONVOCATORIA PÚBLICA

 Per proveir una plaça d’operari de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

 Condicions de la plaça

 1. Contracte laboral.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’operari.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. 

En el cas que existeixi més d’un aspirant que superi el procés de selecció, quedarà en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les diferents vacants que es produeixin durant un any, comptat des del moment del procés de selecció. 

Requisits de l’aspirant

 1. Tenir el graduat escolar o ESO.
 2. Carnet de conduir classe B1.
 3. Coneixements de català, nivell A o superior  

Sol·licituds

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia 21 de setembre de 2018, acompanyada dels documents següents: 

El dia 25 de setembre de 2018 es farà pública als taulers d’anuncis de l’empresa, i en aquesta web la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció. 

Proves de selecció

 1. Prova teòrica – pràctica per analitzar els coneixements de materials, normatives i les feines a realitzar. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 2. Prova pràctica consistent en excavació del terra per instal·lar una arqueta i el muntatge de peces per una instal·lació d’escomesa o aforament. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 3. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
  • Per experiència en tasques pròpies del servei d’abastament d’aigua potable en el sector privat i/o en l’Administració: 0,2 punt per mes, fins a 5 punts.
  • Per cursos relacionats amb la plaça objecte de la convocatòria, de durada superior a 20 hores i amb certificat d’aprofitament: 0,2 punts per curs, fins a un màxim d’1 punt.
  • Per altres mèrits al·legats i acreditats per l’aspirant, 0,5 cadascun, fins a 3 punts.

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1, i 2. Es farà pública en els taulers d’anuncis de l’empresa en aquesta pàgina web la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu o telèfon. 

 1. Entrevista personal del gerent amb els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà la idoneïtat de l’aspirant al lloc de treball d’operari. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

Vilanova i la Geltrú, 5 de setembre de 2018

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent