Ofertes tancades

OFERTA DE TREBALL – BORSA DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Per la creació d’una borsa de treball per cobrir aquells llocs de treball del Servei de Neteja Viària susceptibles de necessitats derivades de les diferents circumstàncies de la Producció o per substitució de persona treballadora.

Es diferencien els següents llocs de treball i els salaris associats:

1.- Operari/a de Neteja Viària – 21.705,95€ anuals

2.- Operari/a Conductor/a 2a de Neteja Viària – 23.819,38€ anuals

3.- Conductor/a de Neteja Viària – 25.385,04€ anuals

4.- Auxiliar Administratiu/va de Neteja Viària – 21.705,95€ anuals

 

Funcions dels llocs de treball:

Depenent del seu superior, es realitzarà la substitució o cobertura d’aquells llocs de treball amb necessitats derivades de les circumstàncies de la Producció o per substitució de persona treballadora.

Les funcions de treball seran aquelles definides o vigents tàcitament per la plaça a ocupar.

 

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral per circumstàncies de la Producció o per substitució de persona treballadora, en tot cas amb període de prova.
 2. Jornada corresponent a la plaça a cobrir, de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria corresponent a la plaça a cobrir, segons el vigent conveni.
 4. Sou brut corresponent a la plaça a cobrir, segons el vigent conveni.

Una vegada superades les proves i en el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, aquests/es quedaran ordenats per ordre de puntuació.

 

Requisits de l’aspirant:

1.- Operari/a de Neteja Viària

 1. Educació general bàsica (EGB), Educació Secundària Obligatòria (ESO) o superior (o estudis equivalents degudament convalidats).
 2. Carnet de conduir B.
 3. Coneixements de Català, nivell A2.

2.- Operari/a Conductor/a de Neteja Viària

 1. Educació general bàsica (EGB), Educació Secundària Obligatòria (ESO) o superior (o estudis equivalents degudament convalidats).
 2. Carnet de conduir B amb data d’expedició anterior al 9/12/2009 o carnet C.
 3. Coneixements de Català, nivell A2.

3.- Conductor/a de Neteja Viària

 1. Educació general bàsica (EGB), Educació Secundària Obligatòria (ESO) o superior (o estudis equivalents degudament convalidats).
 2. Carnet de conduir B amb data d’expedició anterior al 9/12/2009 o carnet C.
 3. Experiència mínima de 6 mesos en conducció de maquinària de neteja viària.
 4. Coneixements de Català, nivell A2.

4.- Auxiliar Administratiu/va de Neteja Viària

 1. Títol de grau mitjà de la família Administració gestió, FPI Branca Administrativa, Batxillerat o equivalent/superior.
 2. Coneixements de català de nivell C1.
 3. Coneixements d’ofimàtica, Word, Excel, i correu electrònic a nivell d’usuari.

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Experiència demostrable com a part d’equips de treball de neteja viària urbana en l’àmbit del sector públic, directament contractat per l’Administració o sector públic.
 2. Experiència demostrable com a com a part d’equips de treball de neteja viària urbana directament contractat al sector privat.

 

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38 o per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic rrhh@aiguesvng.cat, fins al dia 8 de maig de 2022, acompanyada dels documents següents:

A partir del dia 9 de maig, es farà pública al web de l’empresa www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

 

Proves de selecció: 

 1. Prova de català de nivell. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell requerit de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte i serà eliminatòria.
 1. Entrevista competencial: L’òrgan de selecció emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat, en base a:
  1. Experiència desenvolupant llocs de treball requerits a la plaça. Capacitat, coneixement i experiència específic del treball en equip en gestió de residus i neteja viària.
  2. Capacitat, coneixement i experiència específic el tracte amb la ciutadania.
  3. Altres aspectes, estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Aquest informe inclourà una relació ordenada de puntuacions i la proposta motivada en favor d’un/a o varis/es dels candidats o candidates que serà elevat a l’òrgan competent per tal de cobrir el/s lloc/s de treball. Es valorarà de 0 a 25 punts. Caldrà un mínim de 15 punts  per considerar-se apte

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària la superació de totes les proves.

Es farà pública a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon.

La renúncia que no sigui en cas de força major o la no superació del període de prova implicarà una exclusió de la borsa de treball. En cas de creació d’una nova borsa de treball, aquesta derogarà l’anterior.

La borsa de treball es gestionarà per ordre de puntuació

 

Avaluació del compliment:

 1. Qüestionari realitzat pels comandaments. Aquesta avaluació tindrà un efecte modulador en la borsa de treball, la qual serà actualitzada amb la avaluació de cada treballador al final de cada contracte.

Aquest factor suposarà fins a un mínim de 0 i un màxim de 20 punts.

En cas d’obtenir una puntuació de 0 punts, el candidat serà exclòs de la borsa de treball.

 

Òrgan de selecció:

L’òrgan de selecció valorarà les sol·licituds presentades i podrà efectuar entrevistes addicionals als candidats per efectuar la seva proposta. També podrà demanar les justificacions o els aclariments necessaris per verificar les dades al·legades.

Estarà format pels següents membres:

President: Director-Gerent de la Companyia d’Aigües, Marc de Arias.

Vocal: Cap del Departament de Producció, Jordi Albet.

Vocal: Cap del Departament d’Administració, Manel Ferrer.

 

Publicitat

Aquesta convocatòria es farà pública a través de la pàgina web de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú i del diari digital Eix Diari.

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent