Avisos: ENTRADA EN VIGOR DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA-1 PER SEQUERA

Ofertes tancades

OFERTA DE TREBALL – CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ENCARREGAT D’ABASTAMENT

BASES DE CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 Per proveir una plaça de tècnic encarregat d’abastament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

1) Condicions de la plaça:

  1. Contracte
  2. Jornada laboral segons el vigent conveni col·lectiu.
  3. Categoria d’oficial d’obres i instal·lacions.
  4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en borsa de treball, per ordre de puntuació, per ocupar les diferents vacants que es produeixin durant un any, comptat des del moment de la fi del procés de selecció.

2) Requisits dels aspirants:

  1. Treballar a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú , amb una antiguitat de  3 anys amb categoria d’oficial o superior a l’empresa, en el moment de la cobertura de la plaça.
  2. FP2 (electricitat, electrònica, mecànica, edificació), cicle formatiu de grau superior (energia i aigua, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, mecànica) o reconeixement de competències professionals de nivell 3 en xarxes d’abastament d’aigua.
  3. Carnet de conduir B1
  4. Coneixements de català, nivell C.

3) Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia 11 de desembre de 2023, acompanyada dels documents següents:

El dia 15 de desembre de 2023 es farà pública als taulers d’anuncis de l’empresa, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

3) Composició del Tribunal

El Tribunal qualificador estarà composat per:

Com a vocal suplent, actuarà el Cap del Departament de Sanejament.

4) Proves de selecció:

Per superar la fase de prova serà necessari superar individualment cadascuna d’elles, obtenint una puntuació d’un mínim de 5 punts a les proves 1 i 2  i 2,5 punts a la prova 3.

Es farà pública en els taulers d’anuncis de l’empresa la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que les persones admeses seran convocades personalment per correu o telèfon.

5)  Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

6) Entrevista

L’Aspirant es sotmetrà a l’entrevista personal amb el Tribunal, en la qual s’analitzarà la idoneïtat dels aspirants al lloc de treball d’oficial d’obres i instal·lacions. Aquesta prova es valorarà de 0 a 3 punts.

Serà seleccionada per la cobertura de la plaça convocada la persona que hagi obtingut la millor puntuació de la suma de la prova, mèrits i entrevista.

El Tribunal, si considera que cap de les persones aspirants presentades reuneixen el perfil necessari per a desenvolupar les tasques pròpies del lloc de manera satisfactòria, declararà desert el procediment selectiu i proposarà nou procediment obert.