Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes obertes actualment

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

OFERTA DE TREBALL

Per proveir una plaça de ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C equivalent a CFGS o FPII.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral de 6+6 mesos.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’Especialista en Gestió de la Informació i Obres.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Titulació de Tècnic/a superior en Organització i Control d’obres de Construcció (Codi: CFPS EOC0) o Tècnic/a superior en Projectes d’Obra Civil (Codi: CFPS EOA0) o Tècnic/a superior en Projectes d’Obra Civil, perfil professional d’Ús d’Aplicacions SIG (Codi: CFPS EOA2) o qualsevol altra titulació que, de manera homologada, integri els mateixos requisits.
 2. Curs d’especialització o experiència demostrable en programari SIG.
 3. Coneixements de català de nivell C.
 4. Carnet conduir B

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Curs d’especialització o experiència demostrable en QGIS.
 2. Curs d’especialització o experiència demostrable en gestió de bases de dades Postgis.
 3. Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en l’Administració.
 4. Experiència demostrable a peu d’obra en la realització de les tasques de vigilància en fase d’execució, d’elaboració d’amidaments i control d’unitats d’obra.
 5. Experiència demostrable en la redacció de projectes i pressupostos d’obra civil o edificació.
 6. Coneixements de software de simulació de fluids EPANET, SWWM o similar.

 

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, a partir del dia 13 d’octubre de 2020 i fins el dia 30 d’octubre de 2020 a les 14:00, acompanyada dels documents següents:

*   currículum vitae.

*   fotocòpia DNI.

*   fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats.

El dia 3 de novembre de 2020 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva pàgina web www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.

Proves de selecció:

 1. Prova de català de nivell C. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin el nivell C de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte.
 2. Prova d’aptitud teòrica-pràctica escrita sobre el nivell de coneixements en:

               Es valorarà de 0 a 20 punts. Caldrà un mínim de 10 punts per considerar-se apte.

 1. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
  1. Curs d’especialització o experiència demostrable en QGIS. Fins a 1,5 punts (0,1 punt per mes)
  2. Curs d’especialització o experiència demostrable en gestió de bases de dades Postgis. Fins a 1,5 punts (0,1 punt per mes)
  3. Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en l’Administració. Fins a 0,5 punt (0,1 punt per trimestre)
  4. Experiència demostrable a peu d’obra en la realització de les tasques de vigilància en fase d’execució, d’elaboració d’amidaments i control d’unitats d’obra. Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)
  5. Experiència demostrable en la redacció de projectes i pressupostos d’obra civil o edificació. Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)
  6. Coneixements de software de simulació de fluids EPANET, SWWM o similar. Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1 i 2. Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon. La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 2.

 1. Entrevista personal amb el tribunal de selecció de els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà les dades aportades per la persona aspirant, l’experiència i altres factors en relació al la plaça a cobrir. Es valorarà de 0 a 5 punts.
 2. El tribunal de contractació estarà format per les següents persones:
 1. Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través de mitjans escrits i electrònics a nivell local. Es preveu també l’ús d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

 

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent

Vilanova i la Geltrú, 6 d’octubre de 2020