Ofertes obertes actualment

Convocatòria per cobrir 2 places d’oficials d’obres i instal·lacions

Per proveir dues places d’oficials d’obres i instal·lacions de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral de relleu per jubilació anticipada.
 2. Jornada laboral de 37,5 hores setmanals.
 3. Categoria d’oficial d’obres i instal·lacions, assignat al departament de Producció.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les diferents vacants que es produeixin durant un any, comptat des del moment del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Tenir la formació mínima en FP1 (electricitat, mecànica o edificació), cicle formatiu de grau mitjà (xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua; instal·lacions elèctriques i automàtiques; construcció) o reconeixement de competències professionals de nivell 2 en xarxes d’abastament d’aigua.
 2. Experiència mínima de 3 anys dins del ram d’instal·lacions d’abastament o distribució d’aigua.
 3. Carnet de conduir B1.
 4. Coneixements de català, nivell B o superior.

 Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud de participació a les proves de selecció al Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia  7 d’abril de 2017, acompanyada de la documentació següent,

Curriculum vitae

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

El dia 21 d’abril de 2017 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa , i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Proves de selecció:

 1.  Prova d’aptitud número 1. Prova teòrica consistent en un qüestionari de coneixements generals sobre xarxes, instal·lacions i materials. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 2. Prova d’aptitud número 2. Prova teòrica consistent en un qüestionari de coneixements sobre el Reglament del Servei d’Abastament d’aigua potable de Vilanova i la Geltrú. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 3. Prova d’aptitud número 3. Prova pràctica consistent en el coneixement del funcionament de xarxes d’aigua potable. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 4. Prova d’aptitud número 4. Prova pràctica consistent en muntatge d’elements de xarxes de distribució d’aigua potable. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 5. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
  • Per formació en català acreditat documentalment, nivell C o superior, 1 punt.
  • Per formació justificada en cursos de prevenció de riscos laborals de nivell bàsic o superior, 60 hores=1 punt, tècnic grau mitjà=2 punts, tècnic superior=3 punts.
  • Per altres cursos relacionats amb la plaça objecte de la convocatòria, de durada superior a 20 hores i amb certificat d’aprofitament: 0,2 punts per curs, fins a un màxim d’1 punt.

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1, i 2. Es farà pública en els taulers d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu o telèfon.

 

 1. Entrevista personal del gerent amb els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà la idoneïtat de l’aspirant al lloc de treball de la convocatòria. Aquesta prova es valorarà de 0 a 15 punts.

Comitè de selecció:

El Comitè de selecció valorarà les sol·licituds presentades i podrà efectuar entrevistes o altres proves als candidats per efectuar la seva proposta. També podrà demanar les justificacions o els aclariments necessaris per verificar les dades al·legades.

El Comitè de selecció estarà format pels següents membres:

Gerent de la Companyia d’Aigües, o persona en qui delegui.

Cap del Departament de Producció, o persona en qui delegui.

Cap del Departament d’Administració, o persona en qui delegui.

Representant dels Treballadors de la Companyia d’Aigües. 

 

La gerència efectuarà proposta en relació a la persona candidata que es consideri més adient per

ocupar el lloc.

 

Vilanova i la Geltrú, 22 de març de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent