Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes obertes actualment

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ENCARREGAT/DA DE NETEJA VIÀRIA

OFERTA DE TREBALL

Per proveir una plaça de TÈCNIC/A ENCARREGAT/DA DE NETEJA VIÀRIA de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, adscrita al servei de neteja viària, equivalent a CFGS o FPII. Nivell C de català.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral amb període de prova de 6 mesos.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 3. Categoria de Tècnic Encarregat de Neteja Viària.
 4. Sou brut anual de 36.351,68€.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en borsa de treball, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles necessitats que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Cicle formatiu de grau superior (energia i aigua, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, mecànica, administració, indústries extractives, instal·lacions i manteniment, seguretat i medi ambient, transport i manteniment de vehicles) o qualsevol altra titulació equivalent o superior que, de manera homologada, integri els mateixos requisits.
 2. Experiència demostrable com a responsable d’equips de treball o fiscalització d’empreses subcontractades mitjançant contractes o concessions.
 3. Carnet de conduir B1
 4. Coneixements de català, nivell C.

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Experiència demostrable com a responsable d’equips de treball de neteja viària urbana en l’àmbit del sector públic, directament contractat per l’Administració o sector públic.
 2. Experiència demostrable com a responsable d’equips de neteja viària urbana directament contractat al sector privat.

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38 o per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic rrhh@aiguesvng.cat, fins al dia 18 de març de 2022 a les 14:00, acompanyada dels documents següents:

El dia 22 de març es farà pública al web de l’empresa www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Proves de selecció: 

 1. Prova de català de nivell C. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell C de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte i serà eliminatòria.
 1. Prova d’aptitud pràctica escrita sobre:
 1. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 1.

 1. Entrevista competencial

 L’òrgan de selecció emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat, en base a:

 1. Experiència desenvolupant llocs de treball tècnic o directiu requerits a la plaça.
 2. Coneixement i experiència específic en gestió de residus i neteja viària
 3. Coneixement i experiència específic en posada en marxa de serveis
 4. Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
 5. Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Aquest informe inclourà una proposta motivada en favor d’un/a dels candidats o candidates que serà elevat a l’òrgan competent per tal de cobrir el lloc de treball. Es valorarà de 0 a 5 punts.

 

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària la superació de totes les proves.

Es farà pública a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon.

Òrgan de selecció:

L’òrgan de selecció valorarà les sol·licituds presentades i podrà efectuar entrevistes als candidats per efectuar la seva proposta. També podrà demanar les justificacions o els aclariments necessaris per verificar les dades al·legades.

Estarà format pels següents membres:

President: Director-Gerent de la Companyia d’Aigües, Marc de Arias.
Vocal: Cap del Departament de Producció, Jordi Albet.
Vocal: Cap del Departament d’Administració, Manel Ferrer.

Publicitat

Aquesta convocatòria es farà pública a través de la pàgina web de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, així com a través de la Plataforma INFOJOBS i el diari digital Eix Diari.

 

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent