Ofertes obertes actualment

Convocatòria pública per cobrir una plaça d’especialista de sanejament.

 OFERTA DE TREBALL – CONVOCATÒRIA EXTERNA

Per proveir una plaça d’especialista de sanejament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Condicions de la plaça:

  1. Contracte laboral.
  2. Jornada laboral segons el vigent conveni col·lectiu.
  3. Categoria d’especialista de sanejament.
  4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. 

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, durant un any. 

Requisits de l’aspirant:

  1. Tenir la formació de FP2 o CCFF de grau superior, en tots el casos corresponents a les famílies professionals següents: Delineació, Instal·lació i Manteniment, Fabricació mecánica, Edificació i obra civil, Energia i Aigua.
  2. S’acceptaran titulacions superiors en les següents especialitats: Arquitectura tècnica i edificació, Enginyeria Civil, Enginyeria d’Obres Públiques, Enginyeria en geoinformació i geomàtica, Enginyeria Mecànica.
  3. Carnet de conduir B1
  4. Coneixements de català, nivell C. 

L’absència de justificació documental mitjançant fotocopia compulsada d’un o mes dels requisits de l’aspirant, serà motiu d’exclusió a la convocatòria de selecció.

 Sol·licituds:

 Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia  4 de novembre de 2016, acompanyada de la documentació següent, 

El dia 9 de novembre de 2016 es farà pública al tauler d’anuncis i al web de l’empresa , la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

BASES DE LES PROVES DE SELECCIÓ

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

Documentació relacionada:

Arts. 18-19-20 Ordenança projectes de clavegueram

Ordenances i reglaments es troben a “La Companyia” 

Vilanova i la Geltrú,  20 d’octubre de 2016

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent