Sin categoría

SERVEI INTEGRAT DE CONTROL DE PLAGUES DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment obert, amb publicitat al Perfil del Contractant, del servei integrat de control de plagues de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

A.- OBJECTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Descripció: Els serveis de desratització i desinsectació de la xarxa de clavegueram de Vilanova i la Geltrú.
Estructura del contracte: NO es divideix en lots
43.080 € (total dels 3 anys, I.V.A. exclòs)

B.- PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ
14.360 € anuals (I.V.A. exclòs)

C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
1 any + 2 anys (pròrroga de 1+1)

D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS
NO

E.- GARANTIA PROVISIONAL
No es requereix

F.- GARANTIA DEFINITIVA
5% de l’import d’adjudicació

G.- TERMINI DE GARANTIA
1 any

H.- CONTRACTE
Classe: privat 

I.- REVISIÓ DE PREUS
NO

J.- SUBCONTRACTACIÓ
Fins a un 30%

K.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificació en l’expedient, en els supòsits i les condicions següents:
- Necessitat d’incrementar el nombre de tractaments.
- Conveniència d’incorporar als serveis avenços tècnics que millorin notòriament les seves prestacions.
- Necessitat d’adaptar les característiques tècniques dels serveis.
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es justifiqui suficientment la concurrència del seu interès.
Límit de les modificacions contractuals: fins a un 20 % del preu del contracte.

L.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:
No s’admetran variants.

Es podran presentar millores, respecte de les condicions fixades en els plecs, en els termes que s’indiquen als criteris de valoració de les ofertes. Les millores ofertes, que no representaran un major cost econòmic per AIGÜESVNG, s’incorporaran obligatòriament i de forma automàtica al contracte.

M.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA:
Solvència econòmica i financera: Acreditació d’un volum de negocis superior a una vegada i mitja el valor estimat del present contracte. Aquesta acreditació es farà mitjançant els comptes anuals, d’algun dels darrers tres exercicis, aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o bé, per als empresaris no inscrits en l’esmentat Registre, mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats.

Solvència tècnica o professional: Acreditació d’haver executat en els darrers 5 anys, o estar en procés d’execució, un mínim de 3 contractes de serveis amb equivalent objecte del present expedient de contractació, i de volum quantitatiu anual igual o superior a 25.000’00 euros. L’acreditació d’aquesta experiència s’haurà de fer mitjançant certificat expedit per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari sigui un contractant privat, mitjançant certificat o declaració responsable de l’empresari.

A més, per declarar la seva admissió, els licitadors hauran d’acreditar:
- Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb un capital mínim de 500.000’00 EUR per sinistre i any.

Veure clàusula 11 del Plec.

N.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:
Tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert amb publicitat al BOP i al perfil del contractant de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.
(www.aiguesvng.cat).

O.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM
Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la Geltrú.
Data:  1 de setembre de 2017  Hora: 14 hores

P.- OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM
Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la Geltrú
Data:  8 de setembre de 2017  Hora: 14 hores

Q.- DESPESES DE PUBLICITAT:
No es preveuen 

R.- VALIDESA DE LES OFERTES

.- 6 MESOS

PLEC DE CLÀUSULES TECNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

 Vilanova i la Geltrú, 18 de juliol de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent