Sin categoría

SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS MECÀNICS D’AIGUA FREDA DE CONSUM HUMÀ I EQUIPS COMPATIBLES PER A LA LECTURA A DISTÀNCIA DELS COMPTADORS

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

54.483,00 € (total dos anys, IVA. exclòs).

 B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

27.241,50 € anuals (IVA. exclòs).

 C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

1 any. Prorrogable per un altre any.

 D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS

No.

E.- GARANTIA PROVISIONAL

No s’exigeix.

F.- GARANTIA DEFINITIVA

5% de l’import de l’adjudicació.

G.- TERMINI DE GARANTIA

2 anys, a comptar de la data de finalització del contracte 

H.- CONTRACTE

Classe: privat.

I.- REVISIÓ DE PREUS

El preu del contracte no serà objecte de revisió.

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:

Variants, no. Millores, sí.

K.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA

Veure clàusules 9 i 12 del present plec.

L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

   Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

   Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

   Data: 24/11/2017_________             Hora: 14:00h_____ 

M.- VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS (CPV):

38421100-3     Comptadors d’aigua

N.- VOCABULARI CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER ACTIVITATS   (CPA):

26.51.63     Comptadors de gasos, líquids o electricitat 

O.- OBERTURA DE PROPOSTES

   Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

   Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

   Data: 29/11/2017_________             Hora: 12:00______

P.- DESPESES DE PUBLICITAT

Sense despeses de publicitat 

Q.- VALIDESA DE LES OFERTES

6 mesos

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES COMPTADORS

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES COMPTADORS  

Vilanova i la Geltrú, 10 de novembre de 2017

Marce de Arias Sanabra

Director- Gerent