Sin categoría

Bases de l’oferta de treball per proveir una plaça de Tècnic Adjunt de Sanejament, Projectes i Obres.

OFERTA DE TREBALL

Per proveir una plaça de Tècnic Adjunt de Sanejament, Projectes i Obres de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Condicions de la plaça:

a) Contracte laboral, amb període de prova de 3 mesos
b) Sou i Jornada laboral segons el vigent conveni col•lectiu.
c) Categoria de Tècnic Adjunt al Cap del Departament de Sanejament, Projectes i Obres.

Requisits de l’aspirant:

a) Tenir Estudis Universitaris tècnics, superiors o de grau en: Enginyeria, Obres Públiques, Arquitectura, Topografia, Geologia i Geografia.
b) Carnet de conduir classe B1.
c) Coneixements de català de nivell C.
L’absència de justificació documental mitjançant fotocopia compulsada o acompanyada de l’original en el moment del seu lliurament, d’un o més dels requisits de l’aspirant, serà motiu d’exclusió a la convocatòria de selecció.

Es valorarà:

a) Coneixements d’Ofimàtica, Word, Excel, Access i correu electrònic a nivell d’usuari.
b) Coneixement a nivell expert de programes informàtics de Sistemes d’Informació Geogràfica. Preferible en Qgis, ArcSoft i Autocad MAPS
c) Coneixements de Software de simulació de fluids Epanet SWMM o similar.
d) Coneixements de software de redacció de pressupostos tipus Presto.
e) Experiència en disseny i gestió de projectes i direcció d’obres d’instal•lacions de xarxes de distribució d’aigua potable i de sanejament.
f) Coneixements en Prevenció de Riscos Laborals.
g) Coneixement dels procediments administratius.

Sol•licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol•licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col•legi, 38, fins al dia  13 de maig de 2016, acompanyada dels documents següents:

• currículum vitae.
• fotocòpia DNI i carnet de conduir B1.
• fotocopia de la titulació requerida.
• fotocopia del nivell C de coneixements de català
• fotocòpia dels documents acreditatius dels altres requisits, formació o experiència esmentats. No es valoraran els mèrits que no estiguin degudament justificats documentalment.

 BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Sol·licitud de participació a les proves de selecció

Vilanova i la Geltrú, 20 d’abril de 2016

Marc de Arias Sanabra
Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú