Sin categoría

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL NUCLI D’ANSELM CLAVÉ

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment negociat, amb publicitat al Perfil del Contractant, del Subministrament de materials per les obres de millora de xarxes d’aigua del nucli d’Anselm Clavé.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

112.827,62 € (IVA,DG i BI No Inclòs).

B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

112.827,62 € (IVA,DG i BI No Inclòs).

C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Per la durada de l’obra.

D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS

No.

E.- GARANTIA PROVISIONAL

No s’exigeix.

F.- GARANTIA DEFINITIVA

5% de l’import de l’adjudicació.

G.- TERMINI DE GARANTIA

1 any, a comptar de la data de finalització del contracte

H.- CONTRACTE

Classe: privat. 

I.- REVISIÓ DE PREUS

El preu del contracte no serà objecte de revisió.

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:

Variants, no. Es podran presentar millores, respecte de les condicions fixades en els plecs, en els termes que s’indiquen als criteris de valoració de les ofertes. Les millores ofertades, que no representaran un major cost econòmic per AIGÜESVNG, s’incorporaran obligatòriament i de forma automàtica al contracte. 

K.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA

Veure clàusula 9 del plec de clàusules administratives.

L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

        Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la  Geltrú.

        Data límit: 4 de setembre de 2017                         Hora: 14 hores 

M.- VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS (CPV):

44162500-8 Canalització d’aigua potable

44163000-0 Canonades i accessoris

44163100-1 Canonades

44163200-2 Accessoris per a canonades

44163210-5 Abraçaderes per a canonades

44163230-1 Racordatge per a canonades

44167100-9 Acoblaments

44167110-2 Brides

44167300-1 Corbes, tes i accessoris per a canonades

44167400-2 Colzes 

N.- VOCABULARI CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER ACTIVITATS   (CPA):

22 Productes de cautxú i productes plàstics

24 Productes de metal·lúrgia i productes metàl·lics

25 Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

O.- OBERTURA DE PROPOSTES

Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

       Carrer del Col·legi, núm. 38,  CP 08800  Vilanova i la Geltrú.

       Data obertura: 7 de setembre de 2017                    Hora: 13 hores

 

P.- DESPESES DE PUBLICITAT

Sense despeses pel licitant

Q.- VALIDESA DE LES OFERTES

6 mesos

 PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES COMPRA MATERIALS

CORRECCIÓ AL LLISTAT DE MATERIALS DE LES CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC CLÀUSULES TECNIQUES COMPRA MATERIALS

 

Vilanova i la Geltrú, 22 d’agost de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent