Sin categoría

TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

 A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

155.720,62 € (I.V.A. exclòs)

B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

155.720,62 € (I.V.A. exclòs)

C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Màxim 5 mesos

D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS

No

E.- GARANTIA PROVISIONAL

2% de l’import de licitació 

F.- GARANTIA DEFINITIVA

5% de l’import de l’adjudicació

G.- TERMINI DE GARANTIA

1 any 

H.- CONTRACTE

Classe: privat

I.- REVISIÓ DE PREUS

No

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:

Variants, no. Es podran presentar millores, respecte de les condicions fixades en els plecs, en els termes que s’indiquen als criteris de valoració de les ofertes. Les millores ofertes, que no representaran un major cost econòmic per AIGÜESVNG, s’incorporaran obligatòriament i de forma automàtica al contracte. 

K.- CAPACITAT I SOLVENCIA

Veure clàusula 10 del plec de clàusules administratives

L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

          Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

           Data: 4 de setembre de 2017                                    Hora: 14:0 

M.- OBERTURA DE PROPOSTES

Lloc: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

          Carrer del Col·legi, núm. 38, 08800 Vilanova i la   Geltrú.

          Data: 6 de setembre de 2017                                    Hora: 13:00

N.- DESPESES DE PUBLICITAT

Sense despeses pel licitant 

O.- VALIDESA DE LES OFERTES

6 mesos

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES ANSELM CLAVÉ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ANSELM CLAVÉ

 Vilanova i la Geltrú, 22 d’agost de 2017

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent