Sin categoría

Obra civil de les escomeses i obres de manteniment de les xarxes públiques d’abastament i clavegueram de Vilanova i la Geltrú.

La Presidenta del Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 27 de març de 2015, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment negociat, amb publicitat al Perfil del Contractant, de l’obra civil de les escomeses i obres de manteniment de les xarxes públiques d’abastament i clavegueram de Vilanova i la Geltrú.

1. Entitat convocant

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM

2. Objecte del contracte

a) De l’obra civil de les escomeses i obres de manteniment de les xarxes públiques d’abastament i clavegueram de Vilanova i la Geltrú.

b) Termini d’execució: Un any. Prorrogable per un altre any.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Negociat amb publicitat al Perfil del Contractant.

4. Pressupost màxim de contracte

El tipus de les actuacions de l’obra civil de les escomeses i obres de manteniment de les xarxes públiques d’abastament i clavegueram, es fixa en quatre-cents seixanta-set mil cinc-cents divuit euros (467.518,00 euros) pel període màxim de contracte de dos anys. Import anual de Dos-cents trenta-tres mil set-cents cinquanta nou euros (233.759,00 euros), amb l’IVA exclòs.

5. Garanties:

a) Provisional: Per a prendre part en la licitació, el 2% de la licitació: 9.350,36 euros.

b) Definitiva: El 4% sobre el preu d’adjudicació del contracte.

6. Presentació de proposicions

Lloc: A les Oficines de la societat, carrer del Col·legi, núm. 38 de Vilanova i la Geltrú, C.P. 08800, de 9 a 14 hores en dies laborables, de dilluns a divendres, durant el període de presentació que finalitza el dia 13 d’abril de 2015, a les 14,00 hores.

7. Classificació del contractista:

Grup: E            Subgrup: 01

8. Participants en la licitació

Podran participar en la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la seva solvència econòmica, financera, i tècnica o professional i la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte.

9.  Plecs de clàusules.

Es poden descarregar al peu d’aquesta publicació. La documentació gràfica de la xarxa en format d’Autocad, es pot demanar a les Oficines, amb previ pagament de 90 euros, més l’IVA.

10.  Obertura de proposicions

El dia 15 d’abril de 2015, a les 13 hores, a la Sala de Reunions de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer del Col·legi, núm. 38, de Vilanova i la Geltrú.

11.  Documentació

Els licitadors presentaran la documentació exigida al plec de clàusules particulars.

12.   Model de proposició

D’acord amb el model del plec de clàusules particulars.

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS ESCOMESES 2015

PLEC CLAUSULES TECNIQUES ESCOMESES 2015

Vilanova i la Geltrú, 27 de març de 2015.

El Director Gerent, Julian Sagarra Aparicio.

ADJUDICACIÓ:

Descarregar el document d’adjudicació

 Empresa  OBRAS QUINTANA ANFOR 2011 S.L.
 Valoració de l’oferta econòmica  535.52  524.71
 Valoració dels recursos humans  45.50 65.00
 Valoració dels recursos mecànics  69.00 48.00
Valoració de la coherència de l’oferta  30.30 32.70
Valoració dels valors afegits a la proposta 40.00 65.00
 Total, punts  720.32  735.41

 

Vilanova i la Geltrú, 20 d’abril de 2015.