Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Per proveir una plaça de TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C1 equivalent a CFGS o FPII

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’Especialista en Gestió de la Informació i Obres.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu de 33.120,30€ bruts anuals per l’any 2023.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Titulació de Tècnic/a superior en Organització i Control d’obres de Construcció (Codi: CFPS EOC0) o Tècnic/a superior en Projectes d’Obra Civil (Codi: CFPS EOA0) o Tècnic/a superior en Projectes d’Obra Civil, perfil professional d’Ús d’Aplicacions SIG (Codi: CFPS EOA2) o qualsevol altra titulació que, de manera homologada, integri els mateixos requisits.
 2. Curs d’especialització o experiència demostrable en programari GIS-SIG.
 3. Coneixements de català de nivell C.
 4. Carnet conduir B
 5. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball.
 6. No trobar-se sotmès/sa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

Coneixements i experiència que es valoraran:

 1. Curs d’especialització o experiència demostrable en GIS-SIG.
 2. Curs d’especialització o experiència demostrable en gestió de bases de dades Postgis.
 3. Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en l’Administració.
 4. Experiència demostrable a peu d’obra en la realització de les tasques de vigilància en fase d’execució, d’elaboració d’amidaments i control d’unitats d’obra.
 5. Experiència demostrable en la redacció de projectes i pressupostos d’obra civil o edificació.
 6. Coneixements de software de simulació de fluids EPANET, SWWM o similar.
 7. Experiència demostrable en Disseny Assistit per Ordinador

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud degudament emplenada a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, o per correu electrònic a rrhh@aiguesvng.cat  fins al dia 30 de juny de 2023 a les 14:00, acompanyada dels documents següents:

El dia 6 de juliol de 2023 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva pàgina web www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.

Proves de selecció:

 1. Proves d’aptitud teòrica escrita sobre el nivell de coneixements consistent en:

Es valorarà de 0 a 20 punts. Caldrà un mínim de 10 punts per considerar-se apte.

 1. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
  1. Curs d’especialització o experiència demostrable en GIS-SIG. Fins a 1,5 punts (0,1 punt per mes)
  2. Curs d’especialització o experiència demostrable en gestió de bases de dades Postgis. Fins a 1,5 punts (0,1 punt per mes)
  3. Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en l’Administració. Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)
  4. Experiència demostrable a peu d’obra en la realització de les tasques de vigilància en fase d’execució, d’elaboració d’amidaments i control d’unitats d’obra. Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)
  5. Experiència demostrable en la redacció de projectes i pressupostos d’obra civil o edificació. Fins a 1,5 punts (0,1 punt per mes)
  6. Coneixements de software de simulació de fluids EPANET, SWWM o similar. Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)
  7. Experiència demostrable en CAD Fins a 0,5 punts (0,1 punt per trimestre)

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a la prova 1.

En cas que el candidat seleccionat no hagi acreditat documentalment el nivell de català exigit, haurà de sotmetre’s a una prova addicional específica i eliminatòria.

Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon. La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 1 (màxim 5 punts).

 1. Entrevista personal amb el tribunal de selecció de els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà les dades aportades per la persona aspirant, l’experiència i altres factors en relació al la plaça a cobrir. Es valorarà de 0 a 10 punts.

L’òrgan de selecció emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat, en base a:

  1. Coneixement i experiència específic en serveis d’oficina tècnica en el ram de la distribució d’aigua, sanejament o anàlegs.
  2. Coneixement i experiència específic en obra civil de serveis urbans.
  3. Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
  4. Capacitats d’adaptació a equips de treball.
  5. Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Es valorarà de 0 a 10 punts.

L’informe inclourà la valoració motivada de l’entrevista  junt amb una proposta en favor d’un/a dels candidats o candidates, un cop afegides les puntuacions de la resta de proves i mèrits, que serà elevat a l’òrgan competent per tal de cobrir el lloc de treball.

 1. En cas que el candidat seleccionat no hagi acreditat documentalment el nivell de català exigit, haurà de sotmetre’s a una prova addicional específica i eliminatòria.
 1. El tribunal de contractació estarà format per les següents persones:

Es designa com a vocals suplents per a cobrir qualsevol absència dels anteriorment designats, a les següents persones:

 1. Publicitat: Aquesta convocatòria es farà pública a través de mitjans escrits i electrònics a nivell local. Es preveu també l’ús d’una plataforma electrònica a nivell nacional per definir.

 

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent