Ofertes obertes actualment

OFERTA DE TREBALL – CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI ESPECIALISTA DE SANEJAMENT

BASES DE CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Per proveir una plaça d’operari especialista de sanejament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral.
 2. Jornada laboral segons el vigent conveni col·lectiu.
 3. Categoria d’operari especialista.
 4. Sou segons el vigent conveni col·lectiu, 26.108,99€ bruts anuals per al 2024.

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

 1. Requisits de l’aspirant:
 1. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o Educació Secundària Obligatòria.
 2. Carnet de conduir classe B1.
 3. Coneixements de català de nivell A o superior.
 4. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball.
 5. No trobar-se sotmès/sa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitatprevistes a la legislació vigent.
 6. Formació específica o 2 anys d’experiència al departament de sanejament.

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, fins al dia 31 de maig de 2024, acompanyada dels documents següents: 

El dia 5 de juny de 2024 es farà pública als taulers d’anuncis de l’empresa, i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

 

Proves de selecció: 

 1. Prova teòrica – pràctica per analitzar els coneixements de materials, normatives i les feines a realitzar. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
 1. Prova pràctica consistent en la realització d’una o vàries tasques de caire pràctic relacionades amb les principals funcions de la plaça ofertada. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
  Es valorarà de 0 a 20 punts. Caldrà un mínim de 5 punts en cada prova per considerar-se apte.
 1. Coneixements i experiència que es valoraran:  

3.1 Formació

 Per l’assistència a cursos de formació i especialització, jornades i seminaris específics relacionats amb el lloc de treball i realitzats en centres oficials dependents o associats de les administracions públiques (Generalitat, diputació Estat etc.) o en centres públics de reconeguda solvència a judici del tribunal, fins a un màxim d’1 punt, d’acord amb el següent barem:

 

 

 

Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores, per cadascun

0,10 punts

Per cursos de durada de 26 a 40 hores, per cadascun

0,25 punts

Per cursos de durada de 41 a 100 hores, per cadascun

0,40 punts

Per cursos de durada superior a 100 hores, per cadascun

0,50 punts

Permís de conduir tipus C

1,00 punts

 

Tots els cursos que no es pugui justificar documentalment la seva durada lectiva no es puntuaran. La formació s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de l’acció formativa emès per l’organisme públic o privat corresponent amb indicació de les hores lectives.

De les accions formatives de similar contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents, es valora únicament la que meriti més.

3.2 Titulació Acadèmica

 Per titulació acadèmica específica relacionada amb el lloc de treball i les funcions a desenvolupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, excepte la titulació requerida als requisis de les bases, fins a un màxim de 2 punts, segons el següent barem:

 

Tipus de titulació

Punts

FP1 (electricitat, mecànica o edificació), CFGM (xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua; instal·lacions elèctriques i automàtiques; construcció) o reconeixement de competències professionals de nivell 2 en xarxes d’abastament d’aigua.

0,50

FP2 (electricitat, mecànica o edificació), CFGS (xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua; instal·lacions elèctriques i automàtiques; construcció) o reconeixement de competències professionals de nivell 3 en xarxes d’abastament d’aigua.

1,00

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 

3.3 Experiència 

  1. Serveis efectius demostrables, prestats com a operari de sanejament en entitats públiques locals de gestió del servei d’abastament adscrit a manteniment o d’instal·lació o construcció de xarxes públiques d’abastament. A raó de 0,5 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 3 punts.
  2. Serveis efectius demostrables prestats com a operari del servei de sanejament en empreses privades de gestió d’abastament , a raó de 0,15 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 2 punts.
  3. Per l’experiència acreditada en altres llocs de treball, al sector públic o privat, quines funcions i tasques essencials del lloc desenvolupat estiguessin relacionades amb el contingut del que s’entén per construcció i manteniment d’instal·lacions d’aigua potable, a raó de 0,10 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 2 punts.

L’experiència professional al sector públic, s’acredita mitjançant certificat de serveis prestats amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, el règim de dedicació, el període de temps, el grup i el subgrup ocupat. En cas que no constin totes aquestes dates no seran tinguts en compte.

L’experiència professional a l’empresa privada s’acredita mitjançant l’informe actualitzat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. A més a més, caldrà aportar el contracte laboral amb les funcions o així mateix qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i categoria laboral o grup, amb indicació de l’inici i fi de la prestació de serveis.

En tot cas, ha de posar-se de manifest en aquesta documentació que les tasques realitzades es corresponen amb les que son objecte de la convocatòria.

No es tindrà en compte l’experiència professional que no s’acrediti d’acord amb aquestes consideracions.

En cap cas es valoraran els serveis prestats en períodes de pràctiques realitzats en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 1 i 2 (màxim 5 punts).

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessària l’aptitud a les proves 1, i 2. Es farà pública en els taulers d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu o telèfon.

 1. Entrevista personal del Tribunal amb els/les aspirants admesos/ses, en la qual s’analitzarà la idoneïtat de l’aspirant al lloc de treball d’operari. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.

Aquells candidats que hagin superat les proves anteriors seran convocats a una entrevista personal amb l’òrgan de selecció.

L’òrgan de selecció emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat, en base a:

  1. Coneixement i experiència específic en serveis d’aigua.
  2. Coneixement i experiència específic en manteniments en la xarxa de sanejament.
  3. Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
  4. Capacitats d’adaptació a equips de treball.
  5. Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Es valorarà de 0 a 10 punts.

L’informe inclourà la valoració motivada de l’entrevista  junt amb una proposta en favor d’un/a dels candidats o candidates, un cop afegides les puntuacions de la resta de proves i mèrits, que serà elevat a l’òrgan competent per tal de cobrir el lloc de treball.

En cas que el candidat seleccionat no hagi acreditat documentalment el nivell de català exigit, haurà de sotmetre’s a una prova addicional específica i eliminatòria.

Es farà pública en el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web www.aiguesvng.cat  el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu electrònic o telèfon.

 1. L’òrgan de selecció estarà format per les següents persones:

Es designa com a vocals suplents per a cobrir qualsevol absència dels anteriorment designats, a les següents persones:

 1. Publicitat: Es farà públic al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva pàgina web aiguesvng.cat i en un mitjà de comunicació digital d’àmbit comarcal, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Els resultats de les proves., així com qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent