Avisos: Tall de subministrament previst per dimecres dia 19 de juny a part del barri de La Collada (veure detall)

Preguntes freqüents

Contractació

Quina documentació cal per fer una alta?

o La documentació necessària per fer qualsevol tràmit està disponible a http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/contractacions

El meu habitatge estarà desocupat una temporada llarga. Es pot fer una suspensió temporal del servei?

No. La baixa del contracte suposa la retirada del comptador haver de pagar una alta nova quan es torni a donar d’alta.

Què cal fer per fer la baixa d’un contracte?

La documentació necessària per fer qualsevol tràmit està disponible a http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/contractacions

Com puc modificar les dades del meu contracte?

Els canvis al contracte es poden fer personalment a les nostres oficines o a través de l’oficina virtual on es poden canviar les adreces d’enviament de factures i notificacions, així com la domiciliació bancària. En el cas de canvis de domiciliació bancària també es poden fer per correu electrònic (companyia@aiguesvng.cat) o per fax (93.893.01.62) indicant el número de contracte, compte antic, compte i titular del compte nou.

Qualitat

Quina és la duresa de l’aigua subministrada?

Totes les dades sobre la qualitat de l’aigua subministrada es troben a http://www.aiguesvng.cat/laigua-i-el-medi-ambient-a-vilanova/resultats-analitiques

Quina és la composició de l’aigua subministrada?

Totes les dades sobre la qualitat de l’aigua subministrada es troben a http://www.aiguesvng.cat/laigua-i-el-medi-ambient-a-vilanova/resultats-analitiques

Gestió d'impagats

El banc ha retornat el rebut. Què puc fer?

Un cop retornat la Companyia no torna a enviar el rebut al banc, emet una carta d’avís. Amb aquesta carta pot anar a pagar a qualsevol oficina de Banc de Sabadell o a les nostres oficines del carrer Col·legi 38 i també a través de l’oficina virtual oficinavirtual.aiguesvng.cat Aquesta carta inclou les despeses de devolució i la factura impagada.

M’han tallat l’aigua per falta de pagament. On puc pagar?

Si s’ha tallat el subministrament, ha d’adreçar-se a les nostres oficines del carrer Col·legi 38. També pot fer-ho a través de l’oficina virtual posant-se en contacte prèviament amb les nostres oficines (93.811.58.58).

Quin cost té la reconnexió del servei?

Per la reconnexió del servei suspès per manca de pagament cal pagar el rebut pendent, les despeses de devolució si n’hi ha, el recàrrec i les despeses de tancament i reconnexió. Les tarifes es poden consultar a http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/condicions-i-tarifes

Es talla el subministrament tot i no rebre els avisos?

Si hi ha devolució bancària la Companyia emet una carta per correu ordinari notificant el fet i oferint un nou termini de pagament. Passat el termini s’emet una segona carta, aquest cop certificada, amb el recàrrec corresponent, avisant del termini de pagament abans de procedir al tall de subministrament. Passats tots els terminis es talla el subministrament sense més avisos.

Facturació i tarifes

Cada quan s’emet la factura d’aigua?

Cada tres mesos es genera la factura de subministrament d’aigua i clavegueram. Cada sis mesos pel cas dels contra-incendis.

Puc beneficiar-me d’alguna tarifa social?

Si pot formar part de la tarifa social municipal (ingressos familiars reduïts segons els supòsits i criteris establerts per l’Ajuntament, per a usuaris amb baix ingrés), la Companyia d’Aigües comunicarà a l’usuari que ha de presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la seva sol·licitud com beneficiari de la tarifa social municipal per baix ingrés.

Si pot formar part de la tarifa social de l’ACA (ingressos familiars reduïts segons els supòsits del cànon social de l’aigua gestionat per l’ACA), la Companyia d’aigües li facilitarà els models de petició i llistat de documentació que ha de presentar a l’ACA.

Hi ha alguna bonificació en funció del nombre d’habitants empadronats a la vivenda?

Si el nombre de membres censats a la unitat familiar o convivencial és superior a 3, li demana el Certificat de Convivència que expedeix l’Ajuntament i la gestió per aquest supòsit la fa directament la Companyia d’Aigües.

Per què pago més d’un local comercial que de la vivenda si el consum és molt inferior?

Perquè la tarifa d’un local és tarifa comercial i la d’una vivenda és tarifa domèstica.

Oficina virtual

Tinc alguna bonificació per rebre la factura electrònicament?

No. La impressió de factures té un cost econòmic i mediambiental. L’oficina virtual és una eina que també té un cost i un manteniment que ofereix als abonats la possibilitat de consulta de totes les factures emeses sense necessitat d’imprimir-les.

Quines gestions puc fer a través de l’oficina virtual?

Pot consultar totes les operacions disponibles a http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/oficina-virtual

Puc donar d’alta un subministrament a través de l’oficina virtual?

No. Aquesta és una gestió que comporta lliurament i signatura de documentació que faria el procés lent i feixuc.

Puc donar de baixa un subministrament a través de l’oficina virtual?

Sí. Cal facilitar la lectura del comptador, l’oficina generarà la factura i acabarà de formalitzar la baixa un cop pagada aquesta.

Puc donar-me de baixa de l’oficina virtual i tornar a rebre les factures en paper?

Si. Només cal que ho notifiqui per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat des del mateix correu per on va fer l’alta a l’oficina virtual.

Clavegueram

La companyia gestiona també el servei de clavegueram?

Sí, gestiona la xarxa general de clavegueram, això és : realitza la neteja de reixes, embornals, pous i col·lectors així com les obres de manteniment d’aquests elements. També gestiona les escomeses de clavegueram pel que fà a les altes, a la construcció de noves escomeses i/o reparació de les existents, encara que les despeses les assumeixi l’interessat.

He detectat la presencia de rates i/o escarabats. Què haig de fer?

Si les ha detectat a l’interior de la seva finca, cal que es posi en contacte amb una empresa especialitzada en control de plagues per que realitzi un tractament adequat. Si les ha detectat a la via pública, contacti amb la nostra oficina per informar-nos sobre la incidència, i programarem una actuació de tractament a la xarxa de clavegueram propera al lloc de la incidència.

He vist una tapa deteriorada o que fa soroll. A qui aviso?

A la Companyia d’Aigües, proporcionant informació sobre l’element afectat i sobre el lloc on es troba, per tal de que puguem analitzar la incidència i procedir al seu arranjament.

De qui és responsabilitat el manteniment de l’escomesa de clavegueram?

Del propietari de la finca a la que dóna servei. El manteniment (neteja i vigilància) de les escomeses de clavegueram, tot i estar sota sòl públic, en cap cas és reponsabilitat de la Companyia d’Aigües. La Companyia d’Aigües, només actúa a les escomeses, quan s’han de realitzar obres a la via pública per a realitzar la seva reparació, encara que el cost de les mateixes les hagi d’assumir el propietari de la finca.

Tinc un embussament a la claveguera. A qui haig d’avisar?

Si l’embussament és a l’escomesa (tub que connecta la xarxa interior amb la general i que es troba sota la via pública) cal que avisi a una empresa de serveis especialitzada. Si l’embussament és degut a la xarxa general, cal avisar a la Companyia d’Aigües.

Sequera

Quanta aigua hauria de consumir a casa en Emergència?

Les administracions públiques recomanen que el consum a casa es limiti a 90 litres/habitant/dia. Els 200 litres als que fa referència el decret, són la dotació màxima per habitant i dia que se servirà a una ciutat tenint en compte tots els usos (indústries, comerços, restaurants, gimnasos, etc),  per això és important que a casa ens ajustem al límit.

Puc regar el jardí en estat d’emergència?

No està permès l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. El el cas d’arbrat públic, es permet el reg amb aigües regenerades o freàtiques.

Puc omplir o reomplir la piscina en estat d’emergència?

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès l’ompliment parcial de piscines amb sistemes de recirculació d’aigua i que s’utilitzen tot l’any per la pràctica esportiva federada, així com l’ompliment total o parcial de piscines d’aigua de mar sense connexió a la xarxa de clavegueram.