Avisos: ENTRADA EN VIGOR DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA-1 PER SEQUERA

Sin categoría

23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL

Des del dia 23 de maig del 2023 entra en vigor la Llei 9/2023 de mesures extraordinàries i urgents per a a frontar la situació de sequera excepcional de Catalunya. 

Les principals novetats del pla són les següents:

Primera. Modificació del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera

 

FASE D’EXCEPCIONALITAT, on ens trobem actualment a data 23-5-23

2. Es modifica la lletra c del subapartat 2 de l’apartat 5 del capítol 5, relatiu a les limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en fase d’excepcionalitat, del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat per l’Acord GOV/1/2020, del 8 de gener, que resta redactada de la manera següent:

c) La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

— El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

— En les piscines d’ús públic, definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d’ús privat de tipus 3A (Comunitats de propietaris, cases rurals, agroturisme o col·legis majors), definides en l’article 2.3.a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas. Per tant resta PROHIBIT l’ompliment de la resta del tipus de piscines privades unifamiliars.

— En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

— En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.»

 

Per a més informació, podeu consultar el decret sencer a la web de la Generalitat de Catalunya, o en aquest enllaç.

 

 

Vilanova i la Geltrú, 22-5-2023