Sin categoría

ENTRADA EN VIGOR DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA-1 PER SEQUERA

Aquestes són les mesures que entren en vigor, derivades de l’estat d’emergència:
 
Restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’emergència

Consums per a l’abastament de la població:
Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar en Emergència I, una dotació màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals per a tots els usos. L’Ajuntament i la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, recomanen que per complir amb  amb aquesta restricció,  l’ùs domèstic no superi els 90 litres per habitant i dia.

Neteja de vehicles:
Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua.

Ús d’aigua en granges:
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d’altres d’una eficàcia equivalent.

Reg de jardins i zones verdes:
Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet:
– el reg públic de supervivència d’arbrat i jardins botànics amb aigües regenerades procedents de depuradora o d’aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. S’ha d’utilitzar la mínima quantitat d’aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.
– el reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l’esport federat, només quan es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. A més, cal aplicar mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, mitjançant les quals s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reg. S’ha d’utilitzar la mínima quantitat d’aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.

Dutxes, actes lúdics:
Es prohibeixen la utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges i la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars.

Ompliment de piscines:
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte:
– el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i de les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada, que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, sempre que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua i que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment de la piscina. En el cas de les piscines descobertes, s’ha de procedir al tancament total de les dutxes.
– l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d’educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
– l’ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
– l’ompliment total o parcial de les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire:
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua:
Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic d’aigua, amb l’excepció d’aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d’extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d’aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Neteja de carrers, paviments, façanes i similars:
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 
Per a més informació, podeu consultar el decret sencer a la web de la Generalitat de Catalunya, o en aquest enllaç.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Generalitat ha habilitat el web sequera.gencat.cat on s’informa de l’última hora i les mesures relacionades amb la sequera.