L’aigua i el medi ambient a Vilanova

El clavegueram i el medi ambient

Dins de l’anomena’t “Cicle de l’aigua”, una de les fases més importants però sovint desconeguda, és el transport de les aigües residuals o pluvials, fins els seus destins finals.

Aquesta portada d’aigües fins les seves destinacions, es realitza mitjançant la xarxa de clavegueram existent a la ciutat.

La xarxa de clavegueram, s’encarrega doncs, de conduir les aigües ja utilitzades pels usuaris o “aigües residuals” fins al sistema de tractament.

clavegueram-depuradora

Depuradora

A més de conduir les aigües residuals, la xarxa de clavegueram, efectua el transport de les aigües pluvials, captades pels diferents punts de drenatge (teulades als edificis, reixes i embornals a la via pública).

En les zones on la xarxa es unitària, les aigües pluvials arribaran també a la depuradora barrejades amb les aigües residuals. En aquelles zones on la xarxa sigui separativa, les aigües pluvials s’acabaran abocant al medi.

És en aquestes condicions, que cal fer un ús responsable de la xarxa de clavegueram, que serà en definitiva l’encarregada de conduir en tot moment les aigües que a ella li arribin. Es evident, que efectuar un mal ús de la xarxa de clavegueram per part dels usuaris pot tenir conseqüències, no només a nivell individual, si no que pot afectar directament al funcionament general de la xarxa, provocant afectacions als altres usuaris, a la pròpia xarxa, als sistemes de tractament i fins i tot al medi natural.

De forma general, donem una sèrie de recomanacions que haurien de servir de guia per a evitar incidències amb la xarxa de clavegueram i col·laborar en garantir-ne un bon funcionament.