Perfil del contractant

En aquesta pàgina pots veure les condicions de contractació d’obres de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, i així mateix, tenir notícia actualitzada de tots els concursos oberts.

Instruccions internes de contractació

Acord de la Junta de Govern Local sobre bones pràctiques en la gestió de contractacions


Concursos oberts actualment

TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ  A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 155.720,62 € (I.V.A. exclòs) B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 155.720,62 € (I.V.A. exclòs) C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI Màxim 5 mesos D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No E.- GARANTIA PROVISIONAL 2% de l’import de licitació  F.- GARANTIA DEFINITIVA 5% de l’import de l’adjudicació G.- […]

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL NUCLI D’ANSELM CLAVÉ

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment negociat, amb publicitat al Perfil del Contractant, del Subministrament de materials per les obres de millora de […]

SERVEI INTEGRAT DE CONTROL DE PLAGUES DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

  El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en data 12 de juliol de 2017, va aprovar el plec de clàusules particulars i el plec de clàusules tècniques, per a la contractació mitjançant procediment obert, amb publicitat al Perfil del Contractant, del servei integrat de control de plagues de […]

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL I MANTENIMENT A REALITZAR EN LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I LES INFRAESTRUCTURES D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LES XARXES PÚBLIQUES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT EN BAIXA DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 23 de maig de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: 1. Entitat adjudicadora   a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.  b) Numero d’expedient: 2017OBR02 2. Objecte del contracte   a) Descripció de […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DE MAR (P-190 1.3) DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: 1. Entitat adjudicadora  a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. b) Numero d’expedient: 2015-OBR-02 2. Objecte del contracte  a) Descripció de […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PER LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL BARRI DE MARDE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: 1. Entitat adjudicadora a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. b) Numero d’expedient: 2015-SUB-CP01 2. Objecte del contracte a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ […]