Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES.

Resultats finals de les proves de selecció:

NIF

PROVA (20)

CURS ESP O EXP GIS SIG (1,5)

CURS O EXP. BBDD POSTGIS (1,5)

EXP. RECURS PREV (0,5)

EXP.  OBRA  (0,5)

RE DAC CIÓ DE PRO JEC TES (1,5)

SW FLUIDS (0,5)

SW CAD (0,5)

ENTRE-VISTA (10)

TOTAL

***452E

10,5

0

0

 0

0,5

1,5

0

0

5

17,5

***405X

10,0

 1,5

 1,5

 0

 0

0

0

0

8

21

 

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació del candidat amb la puntuació més alta:

*****405X

La resta de candidats aptes queden en llista d’espera per a cobrir possibles vacants de la mateixa categoria, pel període d’un any a comptar des de la data de cobertura d’aquesta plaça

Vilanova i la Geltrú, 10 d’octubre de 2023

 

Marc de Arias Sanabra