Sin categoría

Aprovació inicial del projecte de renovació de xarxa d’abastament del nucli Anselm Clavé.

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2017, va prendre el següents acords:

Primer.- S’acorda aprovar inicialment el projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 307.320,95 euros, sense incloure l’IVA i efectuar l’exposició al públic durant 30 dies, al BOP, DOGC i Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als efectes de que es pugui examinar i efectuar al·legacions. En cas que no es formuli cap al·legació el projecte quedarà aprovat definitivament.

Segon.- S’acorda aprovar la segregació de l’anterior projecte en base als següents grups:

 

a) Obra civil del projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 155.720,62 euros, sense incloure l’IVA.

b) Subministrament de materials del projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 134.264,87 euros, sense incloure l’IVA.

c) Ma d’obra de muntatge del projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 17.334,86 euros, sense incloure l’IVA.

 

Tercer.- S’acorda aprovar el Plec de Clàusules Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació, que queda condicionada a l’aprovació definitiva del projecte, pel procediment negociat amb publicitat al perfil del contractant, del contracte de l’obra civil pel projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 155.720,62 euros, sense incloure l’IVA.

Quart.- S’acorda aprovar el Plec de Clàusules Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació, que queda condicionada a l’aprovació definitiva del projecte, pel procediment negociat amb publicitat al perfil del contractant, del contracte dels subministraments de materials pel projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 112.827,62 euros, sense incloure l’IVA, despeses generals ni benefici industrial.

Cinquè.- S’acorda aprovar l’execució de la ma d’obra de muntatge del projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé per mitjans propis de la Companyia d’Aigües amb el seu personal de Producció amb un pressupost de per import de 14.567,10 euros, , sense incloure l’IVA, despeses generals ni benefici industrial.

 

Vilanova i la Geltrú, 18 de juliol de 2017.

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.