Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes obertes actualment

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE DE NETEJA VIÀRIA

OFERTA DE TREBALL

Per proveir una plaça d’ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, adscrita al servei de neteja viària.

Condicions de la plaça:

 1. Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos.
 2. Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 3. Categoria d’administratiu/va comptable.
 4. Sou brut anual de 28.374,09€

En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció, quedaran en borsa de treball, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles necessitats que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del procés de selecció.

Requisits de l’aspirant:

 1. Tenir la formació de Cicle Formatiu de Grau Mig en Gestió Administrativa o FPI Branca Administrativa.
 2. Coneixements de català de nivell C.
 3. Coneixements d’ofimàtica, Word, Excel, Access i correu electrònic a nivell d’usuari.
 4. Tenir els coneixements de les tasques d’administratiu/va comptable.
 5. Experiència en comptabilitat empresarial a nivell d’usuari avançat.

Sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38 o per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic rrhh@aiguesvng.cat, fins al dia 11 març a les 14:00, acompanyada dels documents següents:

El dia 16 de març es farà pública al web de l’empresa, www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia d’inici de les proves de selecció.

Proves de selecció:

 1. Prova de català de nivell C. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell C de català. Aquesta prova es valorarà d’apte o no apte i serà eliminatòria.
 2. Prova d’aptitud número 1. Prova teòrica – pràctica consistent en un qüestionari sobre comptabilitat empresarial i gestió de pagaments i cobraments. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. (Àrees d’especial interès són: Balanç de situació, comptes anuals, assentaments, amortitzacions, tancament anual, remeses bancàries, pla comptable, gestió de l’IVA)
 3. Prova d’aptitud número 2. Prova teòrica – pràctica consistent en diversos exercicis sobre comptabilitat empresarial. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. (Àrees d’especial interès són: Balanç de situació, comptes anuals, assentaments, amortitzacions, tancament anual, remeses bancàries, pla comptable, gestió de l’IVA)
 4. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

Cursos de fins a 20 hores                       0,20 punts per cada curs

Cursos de 21 a 40 hores                          0,40 punts per cada curs

Cursos de més de 40 hores                    0,70 punts per cada curs

Per la qualificació d’admesos/ses serà necessari obtenir 5 punts com a mínim a cadascuna de les proves 2 i 3. Es farà pública a la pàgina web www.aiguesvng.cat la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el dia de l’entrevista personal a la que els/les admesos/ses seran convocats/des personalment per correu o telèfon. La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà superar el 25% de la puntuació màxima teòrica de l’exercici número 2 i 3 sumades.

 1. Entrevista competencial amb l’òrgan de selecció, qui emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en les dades aportades per la persona aspirant, l’experiència i altres factors en relació al la plaça a cobrir. Es valorarà de 0 a 5 punts.

Òrgan de selecció:

L’òrgan de selecció valorarà les sol·licituds presentades i podrà efectuar entrevistes als candidats per efectuar la seva proposta. També podrà demanar les justificacions o els aclariments necessaris per verificar les dades al·legades.

Estarà format pels següents membres:

President: Director-Gerent de la Companyia d’Aigües, Marc de Arias.

Vocal: Cap del Departament d’Administració, Manel Ferrer.

Vocal: Especialista en Comptabilitat, Roser Folch.

Publicitat:

Aquesta convocatòria es farà pública a través de la pàgina web de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, així com a través del diari digital Eix Diari.

Marc de Arias Sanabra

Director Gerent